Download  Print this page

Cisco ONS 15501 User Manual page 9

Hide thumbs

Advertisement

Preface
Conventions
2 2 F e b r u a r y 2 0 0 2
Warnung
Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu einer
Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der Arbeit an irgendeinem Gerät begin-
nen, seien Sie sich der mit elektrischen Stromkreisen verbundenen Gefahren und der
Standardpraktiken zur Vermeidung von Unfällen bewußt. Übersetzungen der in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Warnhinweise finden Sie im Dokument Regulatory Com-
pliance and Safety Information (Informationen zu behördlichen Vorschriften und
Sicherheit), das zusammen mit diesem Gerät geliefert wurde.
Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare in-
Avvertenza
fortuni alle persone. Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura, occorre
conoscere i pericoli relativi ai circuiti elettrici ed essere al corrente delle pratiche
standard per la prevenzione di incidenti. La traduzione delle avvertenze riportate in
questa pubblicazione si trova nel documento Regulatory Compliance and Safety Infor-
mation (Conformità alle norme e informazioni sulla sicurezza) che accompagna questo
dispositivo.
Advarsel
Dette varselsymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan føre til person-
skade. Før du utfører arbeid på utstyr, må du vare oppmerksom på de faremomentene
som elektriske kretser innebærer, samt gjøre deg kjent med vanlig praksis når det
gjelder å unngå ulykker. Hvis du vil se oversettelser av de advarslene som finnes i
denne publikasjonen, kan du se i dokumentet Regulatory Compliance and Safety Infor-
mation (Overholdelse av forskrifter og sikkerhetsinformasjon) som ble levert med
denne enheten.
Aviso
Este símbolo de aviso indica perigo. Encontra-se numa situação que lhe poderá causar
danos físicos. Antes de começar a trabalhar com qualquer equipamento, familiarize-
se com os perigos relacionados com circuitos eléctricos, e com quaisquer práticas
comuns que possam prevenir possíveis acidentes. Para ver as traduções dos avisos
que constam desta publicação, consulte o documento Regulatory Compliance and
Safety Information (Informação de Segurança e Disposições Reguladoras) que acom-
panha este dispositivo.
¡Advertencia!
Este símbolo de aviso significa peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes
de manipular cualquier equipo, considerar los riesgos que entraña la corriente eléc-
trica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención de accidentes.
Para ver una traducción de las advertencias que aparecen en esta publicación, con-
sultar el documento titulado Regulatory Compliance and Safety Information (Infor-
mación sobre seguridad y conformidad con las disposiciones reglamentarias) que se
acompaña con este dispositivo.
Varning!
Denna varningssymbol signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till
personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om
farorna med elkretsar och känna till vanligt förfarande för att förebygga skador. Se
förklaringar av de varningar som förkommer i denna publikation i dokumentet Regula-
tory Compliance and Safety Information (Efterrättelse av föreskrifter och säkerhetsin-
formation), vilket medföljer denna anordning.
Cisco ONS 15501 User Guide
ix
78-14134-01, Release 1.0

Advertisement

loading

  Related Manuals for Cisco ONS 15501