Download  Print this page

Conventions - Cisco ONS 15501 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Conventions

Conventions
Notes use the following conventions:
Means reader take note. Notes contain helpful suggestions or references to material not covered in the
Note
publication.
Cautions use the following conventions:
Means caution should be taken. Cautions contain information that is important to follow so as not to
Caution
cause harm to the equipment.
Warnings use the following conventions:
This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily in-
Warning
jury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with elec-
trical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. To
see translations of the warnings that appear in this publication, refer to the Regulatory
Compliance and Safety Information document that accompanied this device.
Waarschuwing
Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk
letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich be-
wust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de
hoogte te zijn van standaard maatregelen om ongelukken te voorkomen. Voor vertalin-
gen van de waarschuwingen die in deze publicatie verschijnen, kunt u het document
Regulatory Compliance and Safety Information (Informatie over naleving van veilig-
heids- en andere voorschriften) raadplegen dat bij dit toestel is ingesloten.
Varoitus
Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa ruumiinvam-
maan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota selvää sähkökyt-
kentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista onnettomuuksien ehkäisykeinoista.
Tässä julkaisussa esiintyvien varoitusten käännökset löydät laitteen mukana olevasta
Regulatory Compliance and Safety Information -kirjasesta (määräysten noudattaminen
ja tietoa turvallisuudesta).
Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation
Attention
pouvant causer des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un
équipement, soyez conscient des dangers posés par les circuits électriques et famil-
iarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour
prendre connaissance des traductions d'avertissements figurant dans cette publica-
tion, consultez le document Regulatory Compliance and Safety Information (Confor-
mité aux règlements et consignes de sécurité) qui accompagne cet appareil.
Cisco ONS 15501 User Guide
viii
2 2 F e b r u a r y 2 0 0 2
Preface
78-14134-01, Release 1.0

Advertisement

loading

  Related Manuals for Cisco ONS 15501