Download  Print this page

Advertisement

БЪЛГАРСКИ (Първоначални инструкции)
СИМВОЛИ
По-долу са описани символите, използвани за тази
машина. Задължително се запознайте с техните
значения, преди да пристъпите към работа.
.................... Прочетете инструкцията за работа.
................... Само за страни от ЕС
Не изхвърляйте
електрооборудване или
акумулатори с битовите отпадъци!
При спазване на европейската
директива 2002/96/EO за
изхвърляне на електрическо и
електронно оборудване, директива
2006/66/EО за батериите и
акумулаторите и приложението им
съгласно националното
законодателство, бракуваното
електрическо оборудване и
акумулаторите трябва да се
събират разделно и да се връщат в
места за рециклиране, съобразени
с изискванията за опазване на
околната среда.
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При работа с електрически инструменти, за да се
намали рискът от пожар, токов удар и нараняване,
трябва да се спазват основните правила за
безопасност, включително и следното:
1. Преди работа прочетете внимателно това
ръководство за експлоатация и ръководството за
зарядното устройство.
2. Почиствайте само със суха тъкан.
3. Да не се монтира близо до източници на топлина,
като радиатори, нагреватели, печки или други
уреди (вкл. усилватели), които отделят топлина.
4. Използвайте само приставки/принадлежности,
указани от производителя.
5. Изключвайте от контакта уредите по време на
гръмотевични бури и когато няма да се използват
дълго време.
6. Радио, захранвано с батерии или отделен пакет с
батерии, трябва да се презарежда само с
указаното зарядно устройство. Зарядно
устройство, което може да е подходящо за една
батерия, може да създаде риск от пожар, ако се
използва с друга батерия.
7. Използвайте радио, захранвано с батерия, само с
пакета с батерии, предназначен конкретно за него.
Използването на други батерии може да създаде
риск от пожар.
8. Когато пакетът с батерии не се използва, дръжте го
далече от други метални предмети, като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове или други
дребни такива от метал, които могат да дадат
накъсо изводите му. Свързването на изводите на
батериите накъсо може да предизвика искри,
изгаряния или пожар.
9. Избягвайте пряк контакт до заземени повърхности
като тръби, радиатори, шкафове или хладилници.
Има повишена опасност от токов удар, ако тялото
ви бъде заземено.
10. При грубо манипулиране е възможно изхвърляне
на течност от батерията; избягвайте контакт с нея.
При случаен досег изплакнете обилно с вода. Ако
течността попадне в очите, потърсете медицинска
помощ. Изхвърлената от батерията течност може
да предизвика възпаления или изгаряния.
11. Куплунгът за включване към електрическата
мрежа се използва като устройство за изключване
и трябва винаги да може да се използва.
ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ
ИНСТРУКЦИИ
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТТА ВЪВ ВРЪЗКА С
КАСЕТАТА С БАТЕРИИ
1. Преди използване на касетата с батерии,
прочетете всички инструкции и предупредителни
знаци върху (1) зарядното устройство, (2)
батерията и (3) продукта, който използва
батерията.
2. Не разглобявайте касетата с батерии.
3. Ако времето за работа се съкрати много, веднага
преустановете работата. Това може да доведе до
риск от прегряване, до възможни изгаряния и дори
до експлозия.
4. Ако в очите ви попадне електролит, изплакнете ги с
чиста вода и веднага потърсете лекарска помощ.
Това може да доведе до загуба на зрението ви.
5. Не давайте накъсо касетата с батерии:
(1)
Не докосвайте клемите с токопроводящи
материали.
(2)
Избягвайте съхраняването на касетата с
батерии в контейнер с други метални
предмети, като пирони, монети и други
подобни.
(3)
Не подлагайте касетата с батерии на
въздействието на вода или дъжд.
Закъсяването на батерия може да доведе до
протичане на много силен ток, до прегряване,
до възможни изгаряния и даже до разпадане.
Закъсяването на батерия може да доведе до
протичане на много силен ток, до прегряване, до
възможни изгаряния и даже до разпадане.
6. Не съхранявайте уреда и касетата с батерии на
места, където температурата може да достигне
или превиши 50°C (122°F).
7. Не изгаряйте касетата с батерии, даже ако тя е
сериозно повредена или напълно износена.
Касетата с батерии може да експлодира в огън.
8. Внимавайте да не изпуснете или ударите
батерията.
9. Не използвайте повредена батерия.
51

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: