Download  Print this page

Advertisement

Indikácia zvyšnej kapacity akumulátora
(Obr. 9)
Len akumulátory, ktoré majú na konci čísla modelu
písmeno „B".
Po stlačení tlačidla kontroly na akumulátore sa zobrazí
zvyšná kapacita akumulátora. Indikátory sa rozsvietia na
niekoľko sekúnd.
Indikátory
Svieti
Nesvieti
Poznámka:
• V závislosti od podmienok používania a v závislosti od
okolitej teploty sa môže indikácia mierne odlišovať od
skutočnej kapacity.
Inštalácia mäkkej ohybnej tyčovej antény
(Obr. 10 a 11)
Mäkkú ohybnú tyčovú anténu nainštalujte podľa obrázka.
Poznámka:
Na priehradke akumulátora je západka navrhnutá na
uloženie demontovanej antény.
Používanie dodávaného adaptéra
striedavého prúdu (Obr. 12)
Vyberte gumený ochranný prvok a zasuňte zástrčku
adaptéra do zásuvky na napájanie jednosmerným
prúdom na prednej strane rádia. Adaptér pripojte k
štandardnej elektrickej sieťovej zásuvke. Ak sa používa
adaptér, dôjde k automatickému odpojeniu akumulátora.
V prípade nepoužívania je nutné adaptér striedavého
prúdu odpojiť.
PREVÁDZKA
Toto rádio využíva tri metódy ladenia – ladenie s
vyhľadávaním, manuálne ladenie a vyvolanie predvolieb z
pamäte.
Voľba stanice – DAB
1. Stlačením hlavného vypínača rádio zapnite.
2. Stlačením tlačidla na voľbu pásma Band vyberte
režim DAB.
3. Stlačte tlačidlo pokročilých nastavení Advanced a
otáčajte otočným ovládačom na nastavenie hlasitosti/
28
Zostávajúca
kapacita
Bliká
75 % až 100 %
50 % až 75 %
25 % až 50 %
0 % až 25 %
Akumulátor
nabite.
Akumulátor je
možno chybný.
ovládanie ladenia/voľbu, až kým na obrazovke
nebude blikať „Station List" (Zoznam staníc).
Stlačením otočného ovládača na nastavenie hlasitosti/
ovládanie ladenia/voľbu vstúpite do zoznamu staníc.
4. Otáčaním otočného ovládača na nastavenie hlasitosti/
ovládanie ladenia/voľbu rolujte v zozname dostupných
staníc. Stlačením otočného ovládača stanicu zvolíte.
5. Otáčaním otočného ovládača na nastavenie hlasitosti/
ovládanie ladenia/voľbu upravte hlasitosť na
požadovanú hodnotu.
Režimy zobrazenia – DAB
Vaše rádio ponúka pre režim DAB rôzne možnosti
zobrazenia:
Stlačením tlačidla na zobrazenie informácií Info môžete
cyklicky prepínať medzi rôznymi možnosťami
zobrazovanými podľa nasledujúcich písmen (a až g).
a. Station name (Názov stanice)
Označuje názov počúvanej stanice.
b. Program type (Typ programu)
Označuje typ počúvanej stanice. Napr.
Pop, Classics (Klasika), News (Správy)
atď.
c. Multiplex name (Názov multiplexu)
Označuje názov multiplexu DAB, do
ktorého aktuálna stanica patrí.
d. Time & date (Dátum a čas)
Označuje aktuálny dátum a čas.
e. Frequency and channel (Frekvencia a kanál)
Označuje frekvenciu a číslo kanála pre
aktuálne naladenú stanicu DAB.
f.
Bit rate/Audio type (Prenosová rýchlosť/typ zvuku)
Označuje prenosovú rýchlosť digitálneho
zvuku a typ zvuku pre aktuálne naladenú
stanicu DAB.
g. Signal strength (Sila signálu)
Označuje silu signálu pre aktuálne
naladenú stanicu DAB.
Vyhľadanie nových staníc – DAB
Občas môže dôjsť k dostupnosti nových staníc DAB.
Alebo môže dôjsť k vášmu presťahovaniu do inej časti
krajiny. V takom prípade musíte svoje rádio aktivovať, aby
vyhľadalo nové stanice.
Aby ste rádiu umožnili vyhľadať nové stanice,
odporúčame vykonať úplné vyhľadávanie v rámci
všetkých frekvencií pásma III DAB.
1. Stlačte tlačidlo automatického ladenia Auto.
2. Rádio vykoná úplné vyhľadávanie frekvencií DAB. Po
nájdení nových staníc sa hodnota počítadla na ľavej
strane zvýši a stanice sa pridajú do zoznamu.
Manuálne ladenie – DAB
Manuálne ladenie vám umožňuje naladiť rádio na určitú
frekvenciu DAB v pásme III. Táto funkcia sa dá použiť s
cieľom pomôcť nastaviť polohu antény alebo rádia a
optimalizovať príjem pre špecifický kanál alebo
frekvenciu.
1. Stlačte tlačidlo pokročilých nastavení Advanced a
otáčajte otočným ovládačom na nastavenie hlasitosti/
ovládanie ladenia/voľbu, až kým sa na obrazovke
nezobrazí „Manual Tune" (Manuálne ladenie).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: