Download  Print this page

Advertisement

SLOVENČINA (Pôvodné pokyny)
SYMBOLY
Nasledujú symboly, ktoré sa pre toto zariadenie
používajú. Pred použitím musíte porozumieť ich významu.
.............. Prečítajte si návod na obsluhu.
............. Len pre štáty EÚ.
Nevyhadzujte elektrické zariadenia alebo
batériu do komunálneho odpadu!
Podľa európskej smernice 2002/96/ES o
nakladaní s použitými elektrickými a
elektronickými zariadeniami, 2006/66/ES
p batériách a akumulátoroch
a odpadových batériách a akumulátoroch
a ich implementovaní, ako aj
zodpovedajúcich ustanovení právnych
predpisov jednotlivých krajín sa použité
elektrické zariadenia a batérie musia
zbierat' oddelene od ostatného odpadu
a musí sa odovzdat' na zberné miesto
vykonávajúce kompatibilné recyklovanie.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VÝSTRAHA:
Pri používaní elektrického zariadenia je potrebné
dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane
nižšie uvedených, a to aby sa znížilo riziko vzniku požiaru,
zasiahnutia elektrickým prúdom a osobného poranenia:
1. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na
obsluhu a návod na obsluhu nabíjačky.
2. Na čistenie používajte len suchú tkaninu.
3. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory,
mriežky systémov kúrenia, sporáky alebo iné prístroje
(vrátane zosilňovačov), ktoré generujú teplo.
4. Používajte iba príslušenstvo/doplnky, ktoré odporúča
výrobca.
5. Počas búrok s výskytom bleskov alebo ak prístroj
nebudete dlhodobo používať, odpojte ho od prívodu
elektrickej energie.
6. Akumulátorom napájané rádio s integrovaným
akumulátorom alebo so samostatným akumulátorom
sa smie nabíjať jedine vyšpecifikovanou nabíjačkou
akumulátora. Nabíjačka vhodná pre jeden typ
akumulátora môže pri inom type akumulátora
spôsobiť riziko vzniku požiaru.
7. Rádio napájané akumulátorom používajte iba so
špecifickým typom akumulátora. Použitie iného typu
akumulátora môže spôsobiť riziko vzniku požiaru.
8. Keď sa akumulátor práve nepoužíva, skladujte ho
mimo iných kovových predmetov, ako sú kancelárske
spony, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé
kovové predmety, ktoré by mohli kontakty
akumulátora skratovať. Skratovanie koncoviek
akumulátora môže spôsobiť iskrenie, popáleniny
alebo požiar.
9. Predchádzajte telesnému kontaktu s uzemnenými
povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a
chladiace zariadenia. Ak je vaše telo uzemnené,
zvyšuje sa riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
10. Za nevhodných podmienok, kedy by z akumulátora
vytekala kvapalina, zabráňte kontaktu s ňou. Pri
náhodnom kontakte opláchnite vodou. Ak kvapalina
zasiahne oči, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina,
ktorá vytiekla z akumulátora, môže spôsobiť
podráždenie alebo popáleniny.
11. SIEŤOVÁ zástrčka sa používa vo funkcii zariadenia
na odpojenie a zariadenie zostane pripravené na
používanie.
TIETO POKYNY SI ODLOŽTE
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
TÝKAJÚCE SA AKUMULÁTORA
1. Pred použitím akumulátora si prečítajte všetky pokyny
a výstražné označenia na (1) nabíjačke, (2)
akumulátore a (3) výrobku, ktorý používa akumulátor.
2. Akumulátor nerozoberajte.
3. Ak sa čas prevádzky príliš skráti, ihneď prerušte
činnosť. Môže nastať riziko prehriatia, možných
popálenín či dokonca explózie.
4. V prípade zasiahnutia očí elektrolytom ich vypláchnite
čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Môže dôjsť k strate zraku.
5. Akumulátor neskratujte:
(1)
Nedotýkajte sa konektorov žiadnym vodivým
materiálom.
(2)
Neskladujte akumulátor v obale s inými
kovovými predmetmi, napríklad klincami,
mincami a pod.
(3)
Akumulátor nevystavujte účinkom vody alebo
dažďa. Pri skratovaní akumulátora by mohlo
dôjsť k nárastu toku elektrického prúdu,
prehriatiu, možným popáleninám či dokonca
prebitiu.
Pri skratovaní akumulátora by mohlo dôjsť k nárastu
toku elektrického prúdu, prehriatiu, možným
popáleninám či dokonca prebitiu.
6. Neskladujte náradie a jednotku akumulátora na
miestach s teplotou dosahujúcou alebo presahujúcou
50 °C (122 °F).
7. Akumulátor nespaľujte, ani keď je vážne poškodený
alebo úplne opotrebovaný. Akumulátor môže v ohni
explodovať.
8. Dávajte pozor, aby akumulátor nespadol alebo
nenarazil do niečoho.
9. Nepoužívajte poškodený akumulátor.
10. Na dodané lítium-iónové akumulátory sa vzťahujú
požiadavky právnych predpisov o nebezpečných
tovaroch. V prípade komerčnej prepravy vykonávanej
napríklad tretími stranami alebo prepravnými
spoločnosťami je nutné dodržiavať špeciálnu
požiadavku uvedenú na balení a označení.
Počas prípravy položky na expedovanie sa vyžaduje
poradenstvo odborníka na nebezpečný materiál.
Prosím, dodržiavajte aj podrobnejšie platné štátne
nariadenia.
25

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: