Download  Print this page

Advertisement

ČESKY (Originální návod)
SYMBOLY
V popisu jsou využity následující symboly. Před použitím
se ujistěte, zda rozumíte jejich významu.
.............. Přečtěte si návod k obsluze.
............. Jen pro státy EU
Elektrické nářadí ani blok akumulátoru
nevyhazujte do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice 2002/96/ES o
odpadních elektrických a elektronických
zařízeních, směrnice 2006/66/ES o
bateriích a akumulátorech a odpadních
bateriích a akumulátorech s jejich
implementací v souladu s národními
zákony musí být elektrická zařízení a
bloky akumulátorů po skončení životnosti
shromážděny odděleně od ostatního
odpadu a předány do ekologicky
kompatibilního recyklačního zařízení.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ:
Při používání elektrického zařízení vždy dodržujte
základní bezpečnostní opatření včetně následujících
pokynů – omezíte tak nebezpečí vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem a zranění:
1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k
použití a návod k použití nabíječky.
2. K čištění používejte pouze suchou tkaninou.
3. Rádio neumisťujte v blízkosti tepelných zdrojů, jimiž
jsou například topná tělesa, vzduchové výstupy
vytápění, sporáky či jiná zařízení (včetně zesilovačů)
vytvářející teplo.
4. Používejte pouze nástavce a příslušenství určená
výrobcem.
5. Při bouřkách nebo dlouhodobějším nepoužívání
odpojte zařízení ze zásuvky.
6. Rádio na baterie s integrovanými akumulátory nebo
samostatný blok akumulátoru je nutno nabíjet pouze v
nabíječce určené pro daný typ akumulátorů.
Nabíječka, jež může být vhodná pro jeden typ
akumulátorů, by mohla při použití s jinými akumulátory
vyvolat nebezpečí požáru.
7. V rádiu na akumulátory používejte pouze speciálně
určené bloky akumulátorů. Použití jiných akumulátorů
může vyvolat nebezpečí požáru.
8. Není-li blok akumulátoru používán, uložte jej v místě
bez kovových předmětů, jimiž jsou například
kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby či
jiné drobné kovové předměty, jež by mohly spojit
kontakty. Zkratování kontaktů akumulátoru může
způsobit jiskření, popáleniny či požár.
9. Vyvarujte se přímého kontaktu s uzemněnými
předměty, např. potrubím, radiátory, sporáky či
chladničkami. Uzemnění těla představuje zvýšené
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
32
10. Při nesprávném zacházení může z akumulátoru
uniknout kapalina – zamezte kontaktu s touto látkou.
Dojde-li k nechtěnému kontaktu, omyjte zasažené
místo vodou. Při zasažení očí omyjte místo vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z akumulátoru
může způsobit podráždění či poleptání.
11. SÍŤOVÁ zástrčka slouží k odpojení zařízení a musí
zůstat na snadno dostupném místě.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
K BLOKU AKUMULÁTORU
1. Před použitím bloku akumulátoru si přečtěte veškeré
pokyny a výstražná značení na (1) nabíječce
akumulátoru, (2) akumulátoru a (3) produktu
využívajícím akumulátor.
2. Blok akumulátoru nedemontujte.
3. Jestliže dojde k přílišnému zkrácení provozní doby,
přestaňte zařízení ihned používat. Mohlo by nastat
nebezpečí přehřátí, popálení či dokonce výbuchu.
4. Při vniknutí elektrolytu do očí je okamžitě vypláchněte
čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou
pomoc. Mohlo by dojít ke ztrátě zraku.
5. Blok akumulátoru nezkratujte:
(1)
Konektorů se nedotýkejte žádnými vodivými
materiály.
(2)
Blok akumulátoru neskladujte ve schránkách s
jinými kovovými předměty, například s hřebíky,
mincemi apod.
(3)
Blok akumulátoru nevystavujte vodě či dešti.
Zkratování akumulátoru může vyvolat značný
proudový nárůst, přehřátí, možnost popálení či
dokonce závažné poruchy.
Zkratování akumulátoru může vyvolat značný
proudový nárůst, přehřátí, možnost popálení či
dokonce závažné poruchy.
6. Nářadí a blok akumulátoru neskladujte v místech, kde
může teplota dosáhnout či překročit hodnotu 50 °C
(122 °F).
7. Blok akumulátoru nevhazujte do ohně ani v případě,
kdy je vážně poškozen či zcela opotřebován.
Akumulátor může v ohni explodovat.
8. Buďte opatrní a akumulátor chraňte před pádem a
nárazy.
9. Poškozený akumulátor nepoužívejte.
10. Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají
požadavkům legislativy o nebezpečném zboží. Při
komerční přepravě, např. třetími stranami nebo
přepravci, musí být dodrženy speciální požadavky
týkající se balení a označení.
Při přípravě výrobku k expedici je vyžadována
konzultace s odborníkem na nebezpečné materiály.
Dodržujte také národní předpisy, jež mohou
obsahovat podrobnější informace.
Odkryté kontakty přelepte nebo zakryjte a akumulátor
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
11. Při likvidaci akumulátoru postupujte podle místních
předpisů.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: