Download  Print this page

Advertisement

Прилагодете ја антената како што е опишано
погоре.
3. Со вртење на тркалото за јачина на звук/контрола
на бирање станици/избор, фреквенцијата ќе се
менува со следната стапка:
FM: 50 или 100 kHz
Напомена:
За да го користите тркалото за јачина на звук/
контрола на бирање станици/избор за пронаоѓање
на вашата сакана станица, притиснете го и
задржете го притиснато тркалото за јачина на звук/
контрола на бирање станици/избор за префлрање
во режим на контрола на бирање.
4. Продолжете да го вртите тркалото за јачина на
звук/контрола на бирање станици/избор додека на
екранот не се прикаже саканата фреквенција.
5. Вртете го тркалото за јачина на звук/контрола на
бирање станици/избор за да го изберете саканото
ниво на звук.
6. За да го исклучите радиото, притиснете го копчето
за вклучување/исклучување .
Режими на приказ – FM
Вашето радио има палета опции за приказ за режим
на FM радио:
Продолжете да го притискате копчето за информации
за да се движите низ различните опции.
a. Програмирана станица
b. Радио-текст
c. Тип на програма
d. Час и датум
e. Фреквенција
Меморирање станици во мемориски
програми (DAB и FM)
Достапни се по 5 програми за секој фреквентен појас.
1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување
за да го вклучите радиото.
2. Изберете ја саканата станица користејќи еден од
претходно опишаните методи.
3. Притиснете го и задржете го притиснато копчето за
програми додека на екранот не се прикаже бројот
на програмата, на пример „P2 зачувана". Тогаш,
станицата ќе се меморира во избраното копче за
програма.
4. Повторете ја оваа постапка за преостанатите
програми.
5. Може да се изврши промена на станиците што се
меморирани во програмите следејќи ги горе-
опишаните постапки.
Го прикажува името на
станицата што ја слушате.
Покажува пораки со радио-
текст, како што се нови записи
итн.
Го прикажува типот на станица
што ја слушате, на пример,
поп, класика, вести итн.
Ги покажува моменталните час
и датум.
Ја покажува фреквенцијата на
FM сигналот.
Повикување станици од мемориските
програми (DAB и FM)
1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување
за да го вклучите радиото.
2. Притиснете го копчето за фреквентен појас за да ја
изберете саканата бранова должина.
3. Веднаш притиснете го саканото копче за програма.
Бројот на програмата и фреквенцијата на
станицата ќе се појават на екранот.
Опции за јазик (достапно само кај
DMR110)
Има осум опции за јазик достапни на радиото:
англиски, германски, италијански, француски,
холандски, дански, норвешки и полски.
1. Притиснете го копчето за напредни поставувања.
2. Вртете го тркалото за јачина на звук/контрола на
бирање станици/избор додека на екранот не се
прикаже „Јазик". Притиснете го тркалото за јачина
на звук/контрола на бирање станици/избор за да
влезете во поставувањето.
3. Вртете го тркалото за јачина на звук/контрола на
бирање станици/избор за да го изберете саканиот
јазик. Притиснете го тркалото за јачина на звук/
контрола на бирање станици/избор за го потврдите
вашето поставување.
Контрола на светлина
Заднинската светлина на екранот може да се
прилагодува.
1. Притиснете го копчето за напредни поставувања.
2. Вртете го тркалото за јачина на звук/контрола на
бирање станици/избор додека на екранот не се
прикаже „Заднинска светлина". Притиснете го
тркалото за јачина на звук/контрола на бирање
станици/избор за да влезете во поставувањето.
3. Вртете го тркалото за јачина на звук/контрола на
бирање станици/избор за да ја активирате или
деактивирате функцијата за заднинска светлина, а
потоа, притиснете го тркалото за јачина на звук/
контрола на бирање станици/избор за да го
потврдите поставувањето.
Ресетирање на системот
Ако вашето радио работи неисправно, или на екранот
некои цифри недостасуваат или се прикажуваат
нецелосно, извршете ја следната постапка.
1. Притиснете го копчето за напредни поставувања.
2. Вртете го тркалото за јачина на звук/контрола на
бирање станици/избор додека на екранот не се
прикаже „Ресетирање на фабричките вредности".
Притиснете го тркалото за јачина на звук/контрола
на бирање станици/избор за да влезете во
поставувањето.
3. Вртете го тркалото за јачина на звук/контрола на
бирање станици/избор за да изберете „Да".
Притиснете го тркалото за јачина на звук/контрола
на бирање станици/избор за да го потврдите
поставувањето и со тоа ќе се изврши целосно
ресетирање.
69

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: