Download  Print this page

Advertisement

përzgjedhjes derisa në ekran të shfaqet "Manual Tune
(Sintonizimi manual)". Shtypni dorezën e volumit/
kontrollit të sintonizimit/përzgjedhjes për regjistruar
modalitetin e sintonizimit manual.
2. Rrotulloni dorezën e volumit/kontrollit të sintonizimit/
përzgjedhjes për të përzgjedhur kanalin e dëshiruar
DAB. Shtypni dorezën e volumit/kontrollit të
sintonizimit/përzgjedhjes për të konfirmuar frekuencën
e zgjedhur.
Konfigurimi i rendit të stacioneve - DAB
Radioja juaj ka 3 parametra për rendin e stacioneve prej
të cilëve ju mund të zgjidhni. Parametrat për renditjen e
stacionit janë alfanumerike, në grup dhe të vlefshme.
1. Shtypni butonin e parametrave të avancuara.
2. Rrotulloni dorezën e volumit/kontrollit të sintonizimit/
përzgjedhjes derisa në ekran të shfaqet "Station order
(Rendi i stacioneve)" dhe shtypni dorezën e volumit/
kontrollit të sinkronizimit/përzgjedhjes për të
regjistruar parametrin.
3. Rrotulloni dorezën e vëllimit/kontrollit të sintonizimit/
përzgjedhjes për të zgjedhur opsionet e mëposhtme
dhe shtypni dorezën për të konfirmuar parametrin.
Alfanumerike
Rendit stacionet në listë sipas
karaktereve alfa numerike 0...9 A...Z
Grup
Organizon listën e stacioneve sipas
multipleksit DAB
E vlefshme
Tregon vetëm ato stacione për të cilët
mund të gjendet sinjali
Kontrolli dinamik i rrezes (DRC) - DAB
Funksioni DRC mund t'i bëjë tingujt e ulët më të lehtë për
t'u dëgjuar kur radioja juaj përdoret në një mjedis të
zhurmshëm duke ulur rrezen dinamike të sinjalit audio. Ka
tre lloje ngjeshjesh:
DRC 0
Nuk aplikohet asnjë ngjeshje.
DRC 1/2
Aplikohet një ngjeshje mesatare.
DRC 1
Aplikohet ngjeshje maksimale.
1. Shtypni butonin e energjisë për të ndezur radion.
2. Shtypni butonin e brezit të frekuencave për të
zgjedhur brezin DAB.
3. Shtypni butonin e parametrave të avancuara dhe
rrotulloni dorezën e volumit/kontrollit të sintonizimit/
përzgjedhjes derisa në ekran të shfaqet "DRC Value
(Vlera DRC)". Më pas shtypni dorezën e volumit/
kontrollit të sintonizimit/përzgjedhjes për regjistruar
parametrin. Në ekran do të shfaqet vlera aktuale DRC.
4. Rrotulloni dorezën e volumit/kontrollit të sintonizimit/
përzgjedhjes për të përzgjedhur cilësimin e dëshiruar
DRC.
5. Shtypni dorezën e volumit/kontrollit të sintonizimit/
përzgjedhjes për konfirmuar parametrin.
Sintonizim me kërkim - FM
1. Shtypni butonin e energjisë për të ndezur radion.
2. Zgjidhni brezin e valëve duke shtypur butonin e brezit
të frekuencave. Sigurohuni që antena në formë shufre
të lakuar të jetë pozicionuar siç duhet për marrjen më
të mirë të frekuencave FM. Evitoni përdorimin e radios
pranë ekranit të kompjuterit dhe pajisjeve të tjera që
shkaktojnë interferenca.
48
3. Shtypni butonin e sintonizimit automatik dhe radioja
do të nisë kërkimin dhe do të ndalojë automatikisht
sapo të gjejë një stacion radiofonik. Radioja do të
vazhdojë të kërkojë për stacionin e radhës të
disponueshëm nëse përdoruesi nuk shtyp butonin e
sintonizimit automatik për të ndaluar kërkimin.
4. Rrotulloni dorezën e volumit/kontrollit të sintonizimit/
përzgjedhjes për të përftuar nivelin e dëshiruar të
zërit. Ekrani LCD shfaq ndryshimet e volumit të zërit.
Shënim:
Për të përdorur dorezën e volumit/kontrollit të
sintonizimit/përzgjedhjes për të gjetur stacionin e
dëshiruar, shtypni dhe mbani të shtypur dorezën e
volumit/kontrollit të sintonizimit/përzgjedhjes për të
kaluar në modalitetin e kontrollit të sintonizimit.
5. Për të fikur radion shtypni butonin e energjisë.
Zona e kërkimit FM
Kur përdorni modalitetin FM, radioja mund të vendoset që
të kërkojë ose stacione lokale ose të gjitha stacionet,
përfshirë edhe stacionet radiofonike të largëta.
Sintonizimi manual – FM
1. Shtypni butonin e energjisë për të ndezur radion.
2. Shtypni butonin brezit të frekuencave për të zgjedhur
brezin e valës të dëshiruar.
Rregulloni antenën siç përshkruhet më sipër.
3. Rrotulloni dorezën e volumit/kontrollit të sintonizimit/
përzgjedhjes dhe frekuenca do të ndryshojë sipas
njësive në vijim:
FM: 50 ose 100 kHz
Shënim:
Për të përdorur dorezën e volumit/kontrollit të
sintonizimit/përzgjedhjes për të gjetur stacionin e
dëshiruar, shtypni dhe mbani të shtypur dorezën e
volumit/kontrollit të sintonizimit/përzgjedhjes për të
kaluar në modalitetin e kontrollit të sintonizimit.
4. Vazhdoni të rrotulloni dorezën e volumit/kontrollit të
sintonizimit/përzgjedhjes derisa ekrani të tregojë
frekuencën e dëshiruar.
5. Rrotulloni dorezën e volumit/kontrollit të sintonizimit/
përzgjedhjes për të përftuar nivelin e dëshiruar të
zërit.
6. Për të fikur radion shtypni butonin e energjisë.
Modalitetet e ekranit - FM
Radioja juaj ka një shkallë opsionesh ekrani për
modalitetin e radios FM:
Shtypni disa herë butonin e informacionit për të parë
opsionet e ndryshme.
a. Stacioni i programit
c. Mesazhe nga radioja
b. Lloji i programit
d. Ora dhe data
e. Frekuenca
Tregon emrin e stacionit që po
dëgjoni.
Tregon mesazhe nga radioja
si programet e reja, etj.
Tregon llojin e stacionit që po
dëgjoni, si muzikë pop,
klasike, lajme, etj.
Tregon orën dhe datën
aktuale.
Tregon frekuencën e sinjalit
FM.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: