Download  Print this page

Advertisement

ВРЕМЕ НА РАБОТА
Во следните табели е дадено времето на работа со целосно наполнета батерија.
Капацитет
на
7,2 V
батеријата
1,0 Ah
BL7010
1,3 Ah
BL0715
1,5 Ah
2,0 Ah
3,0 Ah
4,0 Ah
5,0 Ah
6,0 Ah
: Кластер-батерија
* Времето на работа се заснова на работа во DAB/DAB+ со единечно полнење.
* Времето на работа може да се разликува во зависност од видот на батеријата, состојбата на полнење на
батеријата и условите на користење.
МЕСТЕЊЕ
Монтирање или вадење касета со
лизгачка батерија (Сл. 4 - 6)
ВНИМАНИЕ:
Секогаш исклучувајте го радиото пред да ја вадите
касетата со батеријата.
• За да ја монтирате касетата со батерија, порамнете
го јазичето на касетата со батерија со жлебот во
куќиштето и турнете ја да застане во место.
Секогаш вметнувајте ја до крај додека не се заклучи
во место при што ќе се слушне мало кликнување.
• Ако можете да го видите црвениот индикатор на
горната страна од копчето, тоа значи дека не е
заклучена целосно во место. Монтирајте ја целосно
додека црвениот индикатор не може веќе да се
види. Во спротивно, може случајно да испадне од
радиото, со тоа предизвикувајќи повреда вам или
некому околу вас.
• Не применувајте премногу сила при монтирање на
касетата со батерија. Ако касетата не може да се
66
Напон на касетата со батерија
10,8 V
BL1013
BL1415
BL1015
BL1415N
BL1020B
BL1430
BL1430B
BL1040B
BL1440
BL1450
BL1460B
: Лизгачка батерија
14,4 V
18 V
BL1815
BL1815N
BL1820
BL1820B
BL1830
BL1830B
BL1840
BL1840B
BL1850
BL1850B
BL1860B
лизне лесно, тоа значи дека не е поставена
правилно.
• За да ја извадите касетата со батерија, лизнете ја
од радиото додека го лизгате копчето на предниот
дел на касетата или притиснете ги копчињата од
двете страни на касетата.
Вратете ја бравата на делот за батерии во почетната
положба.
Намалената моќност, извртувањето на звукот и
„испрекинатиот звук" се знаци дека батеријата треба
да се замени.
Напомена:
Патронот со батеријата не може да се полни преку
испорачаниот AC адаптер за напојување.
Монтирање или вадење касета со
кластер-батерија (Сл. 7 и 8)
ВНИМАНИЕ:
Секогаш исклучувајте го радиото пред да ја вадите
касетата со батеријата.
• За да ја монтирате батеријата, порамнете го
јазичето на батеријата со жлебот во куќиштето и
турнете ја да застане во место.
На излез од звучникот
= 50 mW + 50 mW
Единица мерка: Час
(приближно)
4,5 часа
5,5 часа
5,0 часа
6,0 часа
6,5 часа
8,0 часа
7,0 часа
7,5 часа
10 часа
11 часа
14 часа
20 часа
18 часа
22 часа
25 часа
24 часа
31 часа

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: