Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 52

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
@
Advarsel! Kontakt med eller in-
nånding av støv som oppstår ved
sliping, kan være helseskadelig for
operatøren og eventuelle personer
i nærheten. Bruk en maske som
verner spesielt mot støv og damp, og
pass på at andre som oppholder seg
eller kommer inn i området der du
arbeider, også beskytter seg.
Fjern alt støv grundig etter sliping.
u
Vær ekstra forsiktig når du pusser maling som
u
kan inneholde bly, eller metall som kan avgi
giftig støv:
Ikke la barn eller gravide komme inn der du
t
arbeider.
Ikke spis, drikk eller røyk der du arbeider.
t
Kvitt deg med støvpartikler eller annet avfall
t
på en miljøvennlig måte.
Beregnet bruk er beskrevet i denne håndbo-
u
ken. Bruk av tilbehør eller utføring av oppgaver
som ikke er anbefalt for verktøyet i denne
håndboken, kan medføre fare for personskade
og/eller skade på eiendom.
52
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Funksjoner (figur A)
Det viste verktøyet er MT143. Det finnes andre
verktøy som kan brukes sammen med dette
verktøyhodet.
Dette verktøyet inneholder enkelte av eller alle
funksjonene nedenfor.
10. Slipehode
11. Slipebase
Montering
Advarsel! Fjern batteriet fra verktøyet før monter-
ing.
Sette på og ta av slipepapir (figur A)
På slipehodet benyttes forhåndstilskåret slipepapir.
Lås verktøyet ved å sette glidebryteren for
u
fremover/bakover (2) i midtstillingen.
Før du setter på et nytt papir, fjerner du de to
u
ekstra ruterformede tuppene (12).
For å sette på slipepapiret plasserer du det i
u
forhold til slipebasen (11) som vist i figuren.
Trykk slipepapiret fast og jevnt på slipebasen,
u
og pass på at hullene i slipepapiret passer med
hullene i basen.
Når du skal ta av papiret, trekker du det av
u
slipeputen.
Advarsel! Bruk aldri slipehodet uten slipepapir
eller tilbehør montert.

Advertisement

Table of Contents
loading