Download Print this page

Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg - Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Användningsområde
Det här multiverktyget från Black & Decker är
avsett för en rad gör det själv-tillämpningar.
Med sliphuvudet (MTSA2) monterat är det här
verktyget avsett för slipning av trä, metall, plast och
målade ytor.
Verktyget är endast avsett som konsumentverktyg.
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för
elverktyg
@
Varning! Läs alla säkerhetsanvisn-
ingar och alla anvisningar. Fel som
uppstår till följd av att säkerhetsan-
visningarna och anvisningarna nedan
inte följts kan orsaka elstötar, brand
och/eller allvarliga kroppsskador.
@
Varning! Läs alla säkerhetsanvisning-
ar och alla instruktioner som medföljer
ditt elverktyg (MT143, MT350, MT108
eller MT18) innan du använder det här
tillbehöret. Om anvisningarna nedan
inte följs kan elstötar, brand och/eller
allvarliga kroppsskador uppstå.
46
(Översättning av originalanvisningarna)
Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisn-
ingar för framtida bruk. Begreppet "elverktyg"
som använts i alla varningar syftar på nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) eller batteridrivna (utan
nätsladd).
@
Varning! Ytterligare säkerhetsan-
visningar för slipmaskiner
Håll verktyget i de isolerade greppytorna
u
vid arbete där borret riskerar att komma i
kontakt med dolda elledningar.. Om borret
går igenom en strömförande ledning kan
verktygets metalldelar bli strömförande och ge
dig en elektrisk stöt
Fäst arbetsstycket vid ett stabilt underlag
u
med tvingar eller på något annat lämpligt
sätt. Om du håller fast arbetsstycket med
handen eller trycker det mot kroppen blir det
instabilt och du kan förlora kontrollen.
@
Varning! Slipning ger upphov till
damm som kan skada den som
använder verktyget och andra i
närheten vid kontakt eller inandning.
Använd en specialkonstruerad
ansiktsmask som skyddar mot damm
och ångor och se till att personer
som vistas inom eller i närheten av
arbetsområdet också är skyddade.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker MTSA2

  Related Content for Black & Decker MTSA2