Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 29

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Houd het gereedschap vast bij de
u
geïsoleerde greepoppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het snijdende
hulpstuk met onzichtbare draden in aanrak-
ing kan komen. Als een draad onder spanning
wordt geraakt door het snijdende hulpstuk,
komen onbedekte metalen onderdelen van het
gereedschap onder spanning te staan en krijgt
u mogelijk een elektrische schok
Gebruik klemmen of een andere praktische
u
manier om het werkstuk op een stabiel
platform vast te zetten en te steunen. Als u
het werkstuk met de hand of tegen uw lichaam
vasthoudt, is het niet stabiel en kunt u de
controle over het gereedschap verliezen.
@
Waarschuwing! Contact met of
inademing van het stof dat bij het
schuren vrijkomt, kan de gezondheid
van de gebruiker en omstanders
schaden. Draag een stofmasker dat
speciaal is ontworpen ter besch-
erming tegen stoffen en dampen,
en verzeker u ervan dat andere
personen die zich op de werkv-
loer bevinden of deze betreden,
eveneens zijn beschermd.
(Vertaling van de originele instructies)
Verwijder zorgvuldig alle stof na het schuren.
u
Neem speciale maatregelen bij het schuren
u
van verf die mogelijk een loodbasis heeft of bij
het schuren van bepaalde hout- en metaal-
soorten die mogelijk giftige stoffen produceren:
Kinderen en zwangere vrouwen mogen de
t
werkvloer niet betreden.
Eten, drinken en roken op de werkvloer is
t
niet toegestaan.
Verwijder stof en ander afval op veilige en
t
verantwoorde wijze.
In deze instructiehandleiding wordt het
u
beoogde gebruik beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken dan wel de
uitvoering van andere handelingen met dit ger-
eedschap dan in deze gebruikershandleiding
worden aanbevolen, kan leiden tot persoonlijk
letsel en/of schade aan eigendommen.
Functies (fig. A)
Het gereedschap dat wordt weergegeven is
MT143. Andere hulpstukken zijn beschikbaar om
samen met dit hulpstuk te gebruiken.
Dit gereedschap kan de volgende onderdelen
bevatten:
10. Schuurkop
11. Schuurzool
NEDERLANDS
29

Advertisement

Table of Contents
loading