Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Var noga med att avlägsna allt damm när
u
slipningen har avslutats.
Var särskilt försiktig när du slipar bort färg som
u
eventuellt innehåller bly eller när du slipar
trä- och metallmaterial som kan avge giftigt
slipdamm:
Låt aldrig barn eller gravida kvinnor vistas
t
på arbetsplatsen.
Ät, drick och rök inte på arbetsplatsen.
t
Släng damm och annat avfall på miljösäker
t
plats.
Användningsområdet beskrivs i den här bruk-
u
sanvisningen. Om andra tillbehör eller tillsatser
används, eller om någon annan åtgärd än de
som rekommenderas i den här bruksanvisnin-
gen utförs med verktyget, kan personer och/
eller egendom skadas.
Funktioner (fig. A)
Verktyget som visas är MT143. Andra verktyg kan
också användas med det här verktygshuvudet.
Detta verktyg har några eller samtliga av följande
funktioner.
10. Sliphuvud
11. Basplatta
Montering
Varning! Ta ur batteriet innan du sätter ihop
verktyget.
(Översättning av originalanvisningarna)
Montera och ta av slippapper
(fig. A)
Sliphuvudet använder färdigskurna slippapper.
Lås verktyget genom att sätta framåt-/bakåtre-
u
glaget (2) i mittenläget.
Ta bort de två rombformade spetsarna (12)
u
innan du sätter på ett nytt papper.
Montera slippapperet genom att passa in det
u
med basplattan (11) som bilden visar.
Tryck slippapperet jämnt och hårt mot basplat-
u
tan och se till att hålen i papperet sammanfaller
med hålen i plattan.
För att ta bort papperet drar du av den från
u
slipdynan.
Varning! Använd aldrig sliphuvudet utan slippap-
per eller tillbehör på plats.
Byta den rombformade slipspetsen (fig. B)
Sandpapper levereras med två utbytesrombspet-
sar. Den rombformade spetsen kan vändas när
den blir sliten. Byt ut rombspetsen när båda sidor
har använts.
Lås verktyget genom att sätta framåt-/bakåtre-
u
glaget (2) i mittenläget.
Vänd spetsen genom att ta bort den, vrida den
u
180° och trycka tillbaka den på basen.
SVENSKA
47

Advertisement

Table of Contents
loading