Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 48

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Byt ut spetsen genom att dra bort den gamla
u
spetsen från basen och tryck på en ny på
basen.
Varning! Var försiktig när du tar bort spetsen från
dynan annars kan dynan lossna från basplattan.
Montera och ta bort adaptern för
dammsugning (fig. C)
Passa in adaptern för dammsugning (13) med
u
sliphuvudet (10) som bilden visar.
Sätt fast adaptern på basplattan med ett hårt
u
och jämnt tryck.
Anslut en dammsugare till adaptern för
u
dammsugning.
Ta bort genom att dra av adaptern för
u
dammsugning (13) från sliphuvudet (10).
Användning
Varning! Låt verktyget arbeta i sin egen takt.
Överbelasta det inte.
Slipning
Obs! Kontrollera att framåt/bakåtreglaget (2) inte
är i låst läge.
Slå på verktyget genom att trycka in ström-
u
brytaren för variabel hastighet (1). Verktygets
hastighet beror på hur hårt du trycker på
strömbrytaren.
48
(Översättning av originalanvisningarna)
Slå av verktyget genom att släppa strömbry-
u
taren för variabel hastighet.
Råd för optimal användning
Slipning
Tryck inte för hårt på verktyget.
u
Kontrollera slippapperets skick regelbundet.
u
Byt vid behov.
Använd extra finkornigt slippapper mellan
u
strykningarna av nymålade ytor.
På mycket ojämna ytor eller vid borttagning av
u
flera färglager bör ett grovkornigt slippap-
per användas i början. På andra ytor startas
slipningen med medelgrovt slippapper. I båda
fallen bör ett finkornigare slippapper användas
efter hand för att uppnå en jämn och slät yta.
Kontakta din återförsäljare för mer information
u
om tillgängliga tillbehör för slipning, polering,
borttagning och skrapning.
Tillbehör
Vilka resultat du får med verktyget beror på
vilka tillbehör du använder. Tillbehör från Black
& Decker och Piranha håller hög kvalitet och
är konstruerade för att fungera optimalt med
verktyget. Med dessa tillbehör får du ut det bästa
av verktyget.

Advertisement

Table of Contents
loading