Download Print this page

Tekniska Data - Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Tekniska data

Tomgångshastighet
min
Vikt
kg
Ljudnivå enligt EN 60745:
Ljudnivå (L
) 76.4 dB(A), osäkerhet (K) 3 dB(A)
pA
Ljudeffekt (L
) 87.4 dB(A), osäkerhet (K) 3 dB(A)
WA
Totala vibrationsvärden (vektorsumman av tre axlar) enligt
EN 60745:
2
Slipning (a
) 4.5 m/s
, osäkerhet (K) 1.5 m/s
h
(Översättning av originalanvisningarna)
MTSA2
MTSA2
(14.4V) (H1)
(Max) (H1)
-1
0-7500
0-8500
1.3
1.3
2
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri
från material- och/eller fabrikationsfel vid leverans
till kund. Garantin gäller utöver konsumentens
rättigheter enligt lag och påverkar inte dessa. Ga-
rantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska
Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker-produkt går sönder på
grund av material- och/eller fabrikationsfel eller
brister i överensstämmelse med specifikationen,
inom 24 månader från köpet, åtar sig Black &
Decker att reparera eller byta ut produkten med
minsta besvär för kunden, förutom om:
Produkten har använts i kommersiellt eller
u
yrkesmässigt syfte eller i uthyrningssyfte.
Produkten har utsatts för felaktig användning
u
eller skötsel.
Produkten har skadats av främmande föremål,
u
ämnen eller genom olyckshändelse.
Reparation har utförts av någon annan än en
u
auktoriserad Black & Decker-verkstad.
SVENSKA
49

Advertisement

Table of Contents
loading