Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bytte den ruterformede slipetuppen (figur
B)
Det følger to ruterformede reservetupper med
slipepapiret. Den ruterformede tuppen kan snus
når den er slitt. Når begge sidene er slitt, må tup-
pen skiftes.
Lås verktøyet ved å sette glidebryteren for
u
fremover/bakover (2) i midtstillingen.
Når du skal snu tuppen, tar du den av, snur
u
den 180° og trykker den tilbake på basen.
Når du skal bytte tupp, trekker du den gamle
u
tuppen av basen og trykker en ny på basen.
Advarsel! Når du tar tuppen av puten, må du være
forsiktig så du ikke trekker puten av slipebasen.
Sette på og ta av støvuttaksadapteren
(figur C)
Plasser støvuttaksadapteren (13) i forhold til
u
slipehodet (10) som vist.
Trykk adapteren fast og jevnt inn i slipebasen.
u
Koble en støvsuger til støvuttaksadapteren.
u
Når du vil fjerne den, trekker du støvuttaksa-
u
dapteren (13) ut av slipehodet (10).
Bruk
Advarsel! La verktøyet arbeide med sin egen
hastighet. Ikke overbelast det.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Sliping
Merknad: Pass på at glidebryteren for fremover/
bakover (2) ikke er i låst stilling.
Når du skal slå verktøyet på, trykker du på
u
bryteren for variabel hastighet (1). Hastigheten
til verktøyet avhenger av hvor langt inn du
trykker bryteren.
Når du skal slå verktøyet av, slipper du bry-
u
teren for variabel hastighet.
Råd for optimal bruk
Sliping
Ikke trykk for hardt på verktøyet.
u
Sjekk slipepapirets tilstand regelmessig. Bytt
u
etter behov.
Når du skal slipe nye malingsstrøk før du skal
u
male et nytt strøk, bruker du ekstra finkornet
slipepapir.
På veldig ujevne overflater, eller når du skal
u
fjerne flere lag med maling, begynner du med
et grovere slipepapir. På andre overflater beg-
ynner du med et middels grovkornet slipepapir.
I begge tilfeller bytter du gradvis til mer finkor-
net slipepapir for å få en glattere overflate.
Kontakt forhandleren for å få mer informasjon
u
om tilgjengelig tilbehør for sliping, polering,
fjerning av maling og skrubbing.
NORSK
53

Advertisement

Table of Contents
loading