Download Print this page

Black & Decker MTSA2 Original Instructions Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Til udskiftning af spidsen trækkes den gamle
u
spids af foden, og den nye spids trykkes på
plads på foden.
Advarsel! Vær forsigtig ved fjernelse af spidsen,
og sørg for, at slibepuden ikke trækkes med af
slibefoden.
Montering og afmontering af støvudsugn-
ingsadapteren (fig. C)
Placer støvudsugningsadapteren (13) på linje
u
med slibehovedet (10) som vist.
Tryk adapteren hårdt og jævnt fast på slibe-
u
foden.
Sæt en støvsugerslange til støvudsugningsa-
u
dapteren.
Støvudsugningsadapteren (13) fjernes ved at
u
trække den af slibehovedet (10).
Anvendelse
Advarsel! Lad værktøjet arbejde i dets eget
tempo. Det må ikke overbelastes.
Slibning
Bemærk: Kontroller, at skyderen til skift af retning
(2) ikke er i låst position.
Tryk på kontakten til variabel hastighed for
u
at starte værktøjet (1). Værktøjets hastighed
afhænger af, hvor langt du trykker knappen.
58
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Udløs kontakten til variabel hastighed for at
u
stoppe værktøjet.
Gode råd til optimal brug
Slibning
Tryk ikke for kraftigt på værktøjet.
u
Kontroller regelmæssigt slibearkets tilstand.
u
Udskift det, når det er nødvendigt.
Anvend ekstra finkornet slibepapir mellem
u
påføring af malingslag.
På meget ujævne overflader, eller når man
u
fjerner lag af maling, skal man starte med en
grov kornstørrelse. På andre overflader startes
der med en mellemfin kornstørrelse. I begge
tilfælde skal man gradvist ændre til en fin
kornstørrelse for at opnå en glat finish.
Få flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør til
u
slibning, polering, afrensning og skrubning hos
din detailhandler.
Tilbehør
Værktøjets ydeevne afhænger af det anvendte
tilbehør. Tilbehør fra Black & Decker og Piranha
er fremstillet efter høje kvalitetsstandarder og er
designet til at forbedre dit værktøjs ydeevne. Når
du bruger dette tilbehør, vil værktøjet yde optimalt.

Advertisement

Table of Contents
loading