Download  Print this page

Giderilmesi; Garanti - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 48 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
tr
Blenderi kabýn dibine temas ettiriniz
ve karýþým bir emülsiyona dönüþünceye
kadar çalýþtýrýnýz (turbo hýz).
Çalýþmakta olan el blenderini, mayonez
hazýr oluncaya kadar, yavaþ bir þekilde
karýþýmýn üst yüzeyine kadar kaldýrýnýz
ve tekrar kabýn dibine kadar indiriniz.
Yararlý bilgi: Bu tarife göre, sadece
yumurta sarýsý ile mayonez de yapabilir-
siniz. Fakat bu durumda, bildirilen yað
miktarýnýn sadece yarýsýný kullanýnýz.
Sebze çorbasý
300 g patates
200 g havuç
1 küçük kereviz
2 domates
1 soðan
50 g tereyaðý
2 l su
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve kara-
biber
Domateslerin kabuðunu soyunuz
ve çekirdeklerini çýkarýnýz.
Temizlenmiþ ve yýkanmýþ sebzeleri tane
tane kesiniz ve sýcak tereyaðý içinde,
hafif ateþte buðuda piþiriniz.
Su ilave ediniz ve tuz atýnýz.
Hepsini 20—25 dakika kaynamaya
býrakýnýz.
Tencereyi ocaktan indiriniz.
El blenderi ile çorbayý tencere içinde
püre þeklinde eziniz.
Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber
ilave ediniz.
Krep (crêpes) hamuru
250 ml süt
1 yumurta
100 g un
25 g eritilmiþ ve soðumuþ tereyaðý
Tüm malzemeleri yukarýdaki sýraya göre
kabýn içine doldurunuz ve muntazam
bir hamur olacak þekilde karýþtýrýnýz.
48
Sütlü içecekler
1 bardak süt
6 tane büyük çilek
veya
10 ahududu veya
1 muz (dilimlenmiþ)
Malzemeleri kabýn içine doldurunuz
ve karýþtýrýnýz.
Aðýz tadýnýza göre þeker ilave ediniz.
Yararlý bilgi:
Sütlü içecek (milk shake) yaptýðýnýzda,
bir top dondurma da ilave ediniz veya
çok soðuk süt kullanýnýz.

Giderilmesi

Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2012/19/EG numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri alýnmasý
ve deðerlendirilmesi için, AB dahilinde
geçerli olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.

Garanti

Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
Deðiþiklikler olabilir.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Siemens MQ64 SERIES

This manual is also suitable for:

Mq66 series