Download  Print this page

For Din Egen Sikkerheds Skyld - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 23 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=
Ñê~ Ñáêã~Éí=pfbjbkpK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=éêçJ
ÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK

For din egen sikkerheds skyld

Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige
sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat
Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen
eller husholdningslignende indretninger.
Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug. Ved husholdningslignende
indretninger forstås f.eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på
kontorer, i landbrugsmæssig og anden erhvervsmæssig drift samt brug
på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet
betjenes af gæsterne selv.
Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som er
almindelige i en normal husholdning.
Apparatet er kun egnet til at småhakke og blande fødevarer. Det må ikke
bruges til at forarbejde andre genstande eller substanser.
Opbevar venligst brugsanvisningen. Giv brugsanvisningen videre til en
senere ejer.
, Generelle sikkerhedstips
Risiko for elektrisk stød
Apparatet må ikke bruges af børn. Apparatet og dets tilslutningsledning
skal holdes uden for børns rækkevidde. Tilslut og benyt kun apparatet
iht. angivelserne på typeskiltet.
Må kun tages i brug, hvis ledningen og maskinen er ubeskadigede.
Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn, før
det samles, før det skilles ad eller før det rengøres.
Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader.
Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den
udskiftes af fabrikanten, fabrikantens serviceværksted eller lignende,
kvalificeret person for at undgå fare.
Apparatet må kun repareres af fabrikantens servicepersonale.
Indhold
Overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opskrifter og tips . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da
23
24
25
25
25
26
26
23

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mq66 series