Download  Print this page

Dansk - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
før Kenwood-apparatet tages i
brug
Læs denne brugervejledning nøje og
opbevar den i tilfælde af, at du får
brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage bl.a. plastskeden
fra klingerne. Plastskeden skal
gemmes og sættes på igen, når
kniven ikke er i brug.
sikkerhed
Sluk altid for strømmen, og tag
stikket ud af stikkontakten, før
klingerne sættes i eller tages ud
samt før rengøring.
Klingerne er meget skarpe, så de
skal omgås med forsigtighed. Hold
fast i kniven i håndtaget væk fra
æggen, både ved håndtering og
rengøring.
Når man skærer med kniven, skal
man holde hænder o.l. så vel som
redskaber godt væk fra klingerne.
Hvis der er synlige skader på
apparatet, må det ikke anvendes.
Brug kun det medfølgende tilbehør.
Gå aldrig fra apparatet, mens det er
tilsluttet strømforsyningen.
Brug aldrig et beskadiget apparat.
Få det kontrolleret eller repareret: se
'service og kundepleje'.
Lad ikke ledningen hænge ned over
kanten af et køkkenbord el.lign. eller
berøre varme overflader.
Misbrug aldrig el-kniven, og anvend
den kun til det beregnede, private
formål.
Lad aldrig motorenheden, ledningen
eller stikket blive våde.
Tryk aldrig hårdt ned på elkniven, når
du skærer i mad.
Brug kun frostklingerne (større
tænder), som følger med KN650 til
at skære i delvist optøede eller
frosne madvarer.
Gør aldrig forsøg på at skære ben,
madvarer med sten eller frø, mad i
emballage som f.eks. alu- eller
plastfolie eller andre hårde madvarer.

Dansk

Brug aldrig de samme klinger på råt
og kogt kød uden først at vaske
dem grundigt.
Dette apparat er ikke beregnet til
brug af personer (inklusive børn)
med reducerede fysiske,
sansemæssige eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og
kendskab, undtagen hvis de er
blevet vejledt eller givet instrukser i
brugen af apparatet af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at
de ikke leger med apparatet.
Anvend kun apparatet til
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig intet erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
før stikket sættes i
stikkontakten
Sørg for, at elforsyningen svarer til,
den, der står på undersiden af
motorenheden.
Denne anordning er i
overensstemmelse med EU-direktivet
2004/108/EF om elektromagnetisk
forligelighed og EU-regulativ
nr.1935/2004 fra 27/10/2004 om
materialer, der er beregnet til at
komme i kontakt med fødevarer.
før første anvendelse
Vask delene (se 'rengøring').
forklaring
udløserknap
betjeningsknap
knivhus
klingehåndtag
fingergreb
standardklinger
frostklinger
klingeskede
23

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series