Download  Print this page

Ïesky - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

před použitím tohoto zařízení
Kenwood
Přečtěte si pečlivě pokyny v této
příručce a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál
včetně plastových krytů čepelí.
Kryty čepelí si uschovejte, abyste je
mohli nasadit na čepele, které
nepoužíváte.
bezpečnost
Před zasunutím nebo vytažením
čepelí a před čištěním přístroj vždy
vypněte a vytáhněte z elektrické
zásuvky.
Čepele jsou ostré, proto s nimi
zacházejte opatrně. Při manipulaci
a čištění čepele uchopte za střenku
mimo ostří.
Při krájení dávejte pozor, abyste
ruce a kuchyňské náčiní drželi v
dostatečné vzdálenosti od čepelí.
Přístroj nepoužívejte, pokud
vykazuje známky poškození.
Nepoužívejte příslušenství
nedoporučené výrobcem.
Přístroj zapojený do elektrické
zásuvky nenechávejte bez dozoru.
Nepoužívejte poškozený přístroj.
Nechte jej zkontrolovat nebo
opravit: viz „servis a údržba".
Nedovolte, aby kabel visel přes
okraj stolu nebo pracovní desky ani
aby se dotýkal horkých povrchů.
Elektrický nůž používejte jen k
určeným účelům v domácnosti.
Dbejte na to, aby se pohonná
jednotka, kabel ani zástrčka
nenamočily.
Při krájení potravin nepoužívejte
nadměrnou sílu.
Ke krájení částečně rozmražených
potravin nebo mírně zmrzlých
potravin používejte pouze čepele
na mražené potraviny (s většími
zuby), které jsou součástí
příslušenství modelu KN650.
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
Ïesky
Nepokoušejte se krájet kosti,
potraviny obsahující pecky nebo
semena, potraviny v obalech, jako
je alobal nebo potravinová folie, ani
jiné tvrdé potraviny.
Nepoužívejte stejné čepele na
syrové a tepelně upravené maso,
aniž byste je předtím důkladně
umyli.
Toto příslušenství by neměly
používat osoby (včetně dětí) trpící
fyzickými, smyslovými či
psychickými poruchami ani osoby
bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí
používat, musí být pod dozorem
osoby odpovědné za jejich
bezpečnost nebo je tato osoba
musí poučit o bezpečném
používání příslušenství.
Dohlédněte, aby si děti s přístrojem
nehrály.
Toto zařízení je určeno pouze pro
domácí použití. Společnost
Kenwood vylučuje veškerou
odpovědnost v případě, že zařízení
bylo nesprávně používáno nebo
pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
před zapojením
Ujistěte se, že jmenovité hodnoty
napájecí sítě odpovídají údajům
vyznačeným na spodní části
přístroje.
Tento spotřebič splňuje požadavky
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/108/ES o
elektromagnetické kompatibilitě a
požadavky nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) 1935/2004
ze dne 27.10.2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s
potravinami.
před prvním použitím
Omyjte jednotlivé části (viz
„čištění").
38

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series