Download Print this page

Kenwood KN600 series Instructions Manual page 55

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou
Kenwood v Spojenom kráľovstve.
Vyrobené v Číne.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA
SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU
PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE
2002/96/ES.
Po skončení životnosti produktu sa
tento produkt nesmie jednoducho
vyhodiť spolu s domovým odpadom.
Musí sa odovzdať na príslušné zberné
miesto na roztriedenie odpadu alebo
dílerovi, ktorý sa postará o takúto
likvidáciu.
Separátnou likvidáciou domácich
spotrebičov sa vyhneme negatívnym
následkom na životné prostredie a
zabránime ohrozeniu zdravia
vzniknutého nevhodnou likvidáciou.
Umožní sa tak aj recyklácia
základných materiálov, čím sa
dosiahne značná úspora energií a
prírodných zdrojov. Na pripomenutie
nutnosti separátnej likvidácie
domácich spotrebičov je produkt
označený preškrtnutým kontajnerom
na zber domáceho odpadu.
55

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series