Download  Print this page

Slovenčina - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

pred použitím zariadenia
Kenwood
Starostlivo si prečítajte tieto
inštrukcie a uschovajte ich pre
budúcnosť.
Odstráňte všetko balenie vrátane
plastového krytu z čepelí. Plastový
kryt si treba ponechať a treba ho
zakladať na čepele, keď zariadenie
nie je používané.
bezpečnosť
Pred zakladaním alebo vyberaním
čepelí a pred čistením zariadenie
vždy vypnite a odpojte z elektrickej
siete.
Čepele sú ostré, takže s nimi
manipulujte opatrne. Pri manipulácii
s nimi a ich čistení ich držte za
rukoväte, mimo rezných hrán.
Pri krájaní držte ruky a ostatné
kuchynské náradie v bezpečnej
vzdialenosti od čepelí.
Ak na tomto zariadení bude vidno
nejaké poškodenie, nepoužívajte
ho.
Nikdy nepoužívajte žiadne
neschválené príslušenstvo.
Nikdy nenechávajte toto zariadenie
bez dohľadu, keď je zapojené do
elektrickej siete.
Nikdy nepoužívajte toto zariadenie,
ak je poškodené. Dajte ho
skontrolovať alebo opraviť:
Prečítajte si časť „servis a
starostlivosť o zákazníkov".
Elektrickú šnúru nenechávajte
visieť cez okraj stola alebo
kuchynskej linky a nedovoľte, aby
sa dotýkala horúcich povrchov.
Elektrický nôž používajte len v
domácnosti na stanovený účel a
vždy ho používajte správnym
spôsobom.
Nikdy nedovoľte, aby pohonná
jednotka, elektrická šnúra alebo
zástrčka zmokli.
Pri krájaní potravín nikdy
nevyvíjajte nadmernú silu.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
53
Na krájanie mierne zmrazených a
čiastočne rozmrazených potravín
používajte len čepele na krájanie
mrazených potravín (s väčšími
zúbkami) dodávané s modelom
KN650.
Nikdy sa nepokúšajte krájať kosti,
potraviny s kôstkami alebo so
semenami, potraviny zabalené do
hliníkovej alebo plastovej fólie, ako
ani iné tvrdé potraviny.
Nepoužívajte tie isté čepele na
krájanie surového aj tepelne
spracovaného mäsa bez toho, aby
ste ich najprv dôkladne umyli.
Toto zariadenie nesmú používať
žiadne osoby (vrátane detí), ktoré
majú obmedzené fyzické,
senzorické, alebo mentálne
schopnosti, alebo majú málo
skúseností s podobnými
zariadeniami, iba ak by tak robili
pod kvalifikovaným dohľadom,
alebo ak vopred obdržia dostatočné
inštrukcie o obsluhe tohto
zariadenia od osoby, ktorá
zodpovedá za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dohľadom, aby
sa zaručilo, že sa nebudú s týmto
zariadením hrať.
Toto zariadenie používajte len v
domácnosti na stanovený účel.
Firma Kenwood nepreberie žiadnu
zodpovednosť za následky
nesprávneho používania
zariadenia, ani za následky
nerešpektovania týchto inštrukcií.
pred zapojením do siete
Overte si, či má elektrická sieť také
isté parametre, aké sú uvedené na
spodnej strane zariadenia.
Toto zariadenie spĺňa požiadavky
európskej smernice 2004/108/ES o
elektromagnetickej kompatibilite a
nariadenia č. 1935/2004 zo dňa
27.10.2004 o materiáloch a
predmetoch určených pre styk s
potravinami.
pred prvým použitím
Umyte jednotlivé súčasti (prečítajte
si časť „čistenie").

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series