Download Print this page

Kenwood KN600 series Instructions Manual page 40

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

INFORMACE KE SPRÁVNÉMU
ZPŮSOBU LIKVIDACE TOHOTO
VÝROBKU PODLE SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY 2002/96/ES
Po ukončení doby provozní životnosti
se tento výrobek nesmí likvidovat
společně s domácím odpadem.
Výrobek se musí odevzdat na
specializovaném místě pro sběr
tříděného odpadu, zřizovaném
městskou správou anebo prodejcem,
kde se tato služba poskytuje.
Pomocí odděleného způsobu likvidace
elektrospotřebičů se předchází vzniku
negativních dopadů na životní
prostředí a na zdraví, ke kterým by
mohlo dojít v důsledku nevhodného
nakládání s odpadem, a umožňuje se
recyklace jednotlivých materiálů při
dosažení významné úspory energií a
surovin.
Pro zdůraznění povinnosti tříděného
sběru odpadu elektrospotřebičů je
výrobek označený symbolem
přeškrtnutého odpadkového koše.
40

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series