Download  Print this page

Polski - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
przed użyciem urządzenia
Kenwood
Przeczytać uważnie poniższą
instrukcję i zachować na wypadek
potrzeby skorzystania z niej w
przyszłości.
Usunąć wszelkie materiały
pakunkowe, także plastikową
osłonę ostrzy. Osłonę należy
zachować i zakładać ją na
brzeszczoty po skorzystaniu z
urządzenia.
bezpieczeństwo obsługi
Przed wkładaniem i wyjmowaniem
ostrzy oraz przed czyszczeniem
należy zawsze najpierw wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę z
gniazda sieciowego.
Brzeszczoty są bardzo ostre –
podczas obsługi i czyszczenia
urządzenia należy zachować
ostrożność. Ostrza należy trzymać
za obsady, nie dotykając
brzeszczotów.
Podczas krojenia ręce i przybory
kuchenne należy trzymać w
bezpiecznej odległości od ostrzy.
Nie używać urządzenia, jeżeli widać
na nim wszelkiego rodzaju
uszkodzenia.
Nigdy nie stosować
nieautoryzowanych nasadek.
Podłączonego do zasilania
urządzenia nie wolno pozostawiać
bez nadzoru.
Nie używać uszkodzonego
urządzenia. W razie awarii oddać je
do sprawdzenia lub naprawy (zob.
ustęp pt. „serwis i punkty obsługi
klienta").
Przewód sieciowy nie powinien
zwisać z blatu, na którym stoi
urządzenie ani stykać się z
gorącymi przedmiotami lub
powierzchniami.
Nie wolno używać noża w
niewłaściwy sposób – jest on
przeznaczony wyłącznie do
zgodnego z przeznaczeniem użytku
domowego.

Polski

Nie wolno dopuszczać do
zamoczenia korpusu urządzenia,
przewodu sieciowego ani wtyczki.
Podczas krojenia nie wolno używać
zbyt dużej siły.
Do krojenia lekko zamrożonej lub
częściowo rozmrożonej żywności
należy używać wyłącznie ostrzy do
mrożonek (brzeszczot o większych
zębach), załączonych w zestawie z
modelem KN650.
Noża nie wolno używać do krojenia
kości, żywności zawierającej pestki,
produktów opakowanych (np.
owiniętych folią aluminiową lub
spożywczą) ani innego rodzaju
twardych produktów.
Nie używać tych samych ostrzy do
krojenia mięsa gotowanego, a
następnie surowego (bądź
odwrotnie) bez uprzedniego
starannego ich umycia.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o obniżonej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej
lub nie mające doświadczenia ani
wiedzy na temat jego
zastosowania, chyba że korzystają
z urządzenia pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo lub otrzymały od
tej osoby instrukcje dotyczące
obsługi urządzenia.
Dzieci należy nadzorować i nie
dopuszczać, by bawiły się
urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do zgodnego z
przeznaczeniem użytku domowego.
Firma Kenwood nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki i
uszkodzenia powstałe podczas
niewłaściwej eksploatacji
urządzenia lub w wyniku
nieprzestrzegania niniejszej
instrukcji.
44

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series