Download  Print this page

Svenska - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
innan du använder din
Kenwood-apparat
Läs bruksanvisningen noggrant och
spara den för framtida bruk.
Ta bort allt emballage inklusive
skydden av plast från knivbladen.
Spara knivbladsskyddet och sätt på
det när apparaten inte används.
säkerhet
Stäng alltid av apparaten och dra ut
stickkontakten innan du sätter i eller
tar ut bladen och före rengöring.
Var försiktig! Bladen är vassa. Håll
alltid bladen i handtaget bort från
eggen, både vid hantering och
rengöring.
Medan du skivar ska händer och
redskap hållas på ordentligt avstånd
från bladen.
Får ej användas om apparat,
nätkabel eller stickkontakt är skadad.
Använd aldrig tillbehör som inte är
godkända.
Lämna aldrig apparaten utan uppsikt
när den är ansluten till
strömförsörjningen.
Använd aldrig apparaten om den är
skadad. Lämna för kontroll eller
reparation. Se "service och
kundtjänst".
Låt inte kabeln hänga över kanten
på bordet eller arbetsytan eller
komma i kontakt med varma ytor.
Använd aldrig den elektriska kniven
på sätt som den inte är avsedd för.
Använd den enbart på avsett sätt i
hemmet.
Drivenhet, sladd och stickkontakt får
inte bli blöta.
Tryck aldrig hårt medan du skivar
livsmedel.
Använd enbart frysbladen (större
tänder) som medföljer KN650 när du
ska skiva livsmedel som har tinat
delvis eller som är lätt frysta.
Försök aldrig att skära i ben,
livsmedel som innehåller kärnor eller
frön, livsmedel som är inslagna i
material som aluminiumfolie eller
plastfilm eller andra hårda livsmedel.

Svenska

Använd inte samma blad för rått och
tillagat kött utan att diska dem
grundligt först.
Den här apparaten är inte avsedd för
användning av personer (inklusive
barn) med begränsad fysisk eller
mental förmåga eller begränsad
känsel. Den är inte heller avsedd för
användning av personer med
bristande erfarenhet eller kunskap,
om de inte övervakas eller får
instruktioner om hur apparaten ska
användas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn får inte lov att leka med
apparaten. Lämna dem inte
ensamma med den.
Använd apparaten endast för avsett
ändamål i hemmet. Kenwood tar inte
på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om
dessa instruktioner inte följs.
innan du sätter i
stickkontakten
Se till att nätspänningen hos dig
motsvarar den som visas på
apparatens undersida.
Den här apparaten följer EU-direktiv
2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet och EU:s förordning nr
1935/2004 från 2004-10-27 om
material som är avsedda för kontakt
med livsmedel.
innan du använder apparaten
för första gången
Diska delarna (se rengöring).
förklaring till bilder
utmatningsknapp
startknapp
knivkropp
bladhandtag
fingergrepp
standardblad
frysblad
knivbladsskydd
26

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series