Download  Print this page

FÖrberedelser FÖr FÖrvaring; FelsÖkning - Makita EG241A Instructions For Use Manual

Eg series.
Hide thumbs

Advertisement

11. FÖRBEREDELSER FÖR FÖRVARING
(Se fi g.
)
Följande procedurer ska följas före förvaring av generatorn under 6 månader eller längre.
Töm försiktigt bränsletanken på bränsle genom att koppla loss bränsleledningen.
Bensin som ¿ nns kvar i bränsletanken försämras allteftersom och gör det svårt att starta motorn.
Ta bort avtappningsskruven på förgasarens À ottörhus och töm ur bränslet. (Se ¿ g. -①)
❶ AVTAPPNINGSSKRUV
Byt motorolja.
Kontrollera om det ¿ nns lösa bultar och skruvar. Dra åt dem vid behov.
Rengör förgasaren fullständigt med en inoljad trasa. Spraya med något skyddsmedel om det ¿ nns. ANVÄND
ALDRIG VATTEN FÖR ATT RENGÖRA GENERATORN!
EN
Dra i starthandtaget tills det börjar gå tungt, och låt handtaget vara i det läget.
Förvara generatorn i ett utrymme med god ventilation och låg fuktighet.
FR
DE
12. FELSÖKNING
NL
ES
När generatorn strejkar och inte startar efter À era försök, eller om det inte ¿ nns någon elektricitet i uttagen, kolla
IT
följande tabell. Om generatorn fortfarande inte startar eller om ingen elektricitet genereras, kontakta närmaste
Makita-¿ rma eller auktoriserade serviceverkstad för närmare information eller reparationer.
PT
När motorn inte startar:
GR
NO
Kontrollera om choken står i rätt läge.
SE
Kontrollera om bränslekranen är öppen.
FI
Kontrollera bränslenivån.
DK
RU
Kontrollera om motorreglaget är ställt på (AV).
Kontrollera för att se att generatorn är ansluten
till någon apparat.
Kontrollera tändstiftet för att se om
tändstiftshatten sitter löst.
Kontrollera tändstiftet för att se om det är
smutsigt.
När ingen elektricitet genereras i honuttaget:
Kontrollera för att se om strömbrytaren för
växelström står i läget "PÅ".
Kontrollera om anslutningen till honuttaget för
växelström eller likströmsuttagen sitter löst.
Kontrollera för att se om startförsök av motorn
gjordes med apparater redan anslutna till
generatorn.
Låg effekt.
16
Ställ choken i läget "STÄNGA".
Om bränslekranen är stängd, öppna den.
Om tanken är tom, fyll på med bränsle utan att
överfylla.
Vrid motorreglaget till (PÅ).
Om den är ansluten, slå av strömbrytaren på
den anslutna apparaten och koppla ur den.
Om den sitter löst, tryck tillbaka tändstiftshatten
på plats.
Ta ur tändstiftet och gör ren elektroden.
Efter att försäkrat dig om att den totala
wattförbrukningen för elapparaten håller sig
inom tillåtna gränser och att det inte är något fel
på apparaten, vrid den strömbrytaren för
växelström till läget "PÅ".
Om brytarna fortsätter att slå till, rådfråga
närmaste återförsäljare med service.
Säkra anslutningen vid behov.
Slå av strömbrytaren på apparaten och koppla
loss kabeln från honuttaget. Anslut igen efter att
generatorn har startas på korrekt sätt.
Kolborstarna är mycket slitna.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: