Download  Print this page

Veiligheidsmaatregelen - Makita EG241A Instructions For Use Manual

Eg series.
Hide thumbs

Advertisement

1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

U dient al deze veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.
Let in het bijzonder op de gedeeltes die voorafgegaan worden door de volgende aanduidingen.
WAARSCHUWING
PAS OP
"PAS OP" geeft aan dat er gevaar bestaat voor persoonlijk letsel of beschadiging van de
apparatuur als de aanwijzingen niet worden opgevolgd
WAARSCHUWING
Stel de generator niet in werking in de buurt van benzine of andere vloeibare of gasvormige
brandstoffen, daar dit explosie- of brandgevaar oplevert.
EN
Vul de brandstoftank niet wanneer de motor aan staat. Rook niet in de buurt van de
brandstoftank en gebruik geen open vuur. Let op dat tijdens het vullen geen brandstof wordt
FR
gemorst. Als er brandstof gemorst wordt, dient u deze te verwijderen en op te laten drogen
DE
alvorens de motor te starten.
NL
WAARSCHUWING
ES
Plaats geen brandbare stoffen in de buurt van de generator.
IT
Let op dat er zich geen brandstof, lucifers, buskruit, lappen met olie, stro, afval of andere
brandbare stoffen in de buurt van de generator bevinden.
PT
GR
WAARSCHUWING
NO
Laat de generator niet werken in een vertrek, grot, tunnel, of andere ruimte die
onvoldoende geventileerd is.
SE
Gebruik het toestel altijd in een goed geventileerde omgeving, want anders kan
FI
de motor oververhit raken en kan het giftige koolmonoxide, een geurloos,
kleurloos en giftig uitlaatgas menselijke levens in gevaar brengen.
DK
Gebruik de generator alleen buiten en uit de buurt van open ramen en deuren,
RU
ventilatie-openingen en andere openingen.
Houdt tijdens het gebruik de generator tenminste 1 meter (3 feet) verwijderd van
een constructie of gebouw.
WAARSCHUWING
Bouw de generator niet in en plaats hem niet in een kist. De generator heeft een ingebouwd
geforceerd luchtkoelsysteem en kan oververhit raken als hij wordt ingesloten. Als de generator bedekt is ter
bescherming tegen weersinvloeden wanneer hij niet wordt gebruikt, dient u er voor te zorgen dat de afdekking uit
de omgeving wordt verwijderd wanneer de generator wel gebruikt wordt.
WAARSCHUWING
Laat de generator werken op een vlakke ondergrond. Het is niet noodzakelijk een speciale grondplaat voor de
generator te vervaardigen. Op een ongelijke ondergrond zal de generator echter gaan trillen, dus u dient een
vlakke ondergrond te kiezen, zonder onregelmatigheden in het oppervlak.
Als de generator schuin staat of verplaatst wordt wanneer hij in bedrijf is, kan brandstof geknoeid worden en/of
kan de generator omvallen, waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat.
U kunt niet verwachten dat de generator goed wordt doorgesmeerd als de generator in werking wordt gesteld op
een steile glooiing of helling. De zuigers kunnen dan vastlopen, zelfs als het oliepeil boven het hoogste niveau ligt.
WAARSCHUWING
Let op de bedrading of de verlengsnoeren van de generator naar het aangesloten apparaat. Als de
draad onder de generator ligt of in contact komt met een trillend gedeelte, kan de draad breken of
brand veroorzaken, de generator kan doorbranden, of een elektrische schok veroorzaken. Vervang
beschadigde of versleten snoeren onmiddellijk.Replace damaged or worn cords immediately.
2
"WAARSCHUWING" geeft aan dat dat er groot gevaar bestaat voor ernstig
persoonlijk letsel of zelfs levensgevaar als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.
1m
1m

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: