Download  Print this page

Advertisement

(1) BRUK AV VEKSELSTRØM
(a) Sjekk voltmeteret for riktig spenning. (Se ¿ g. -①)
Generatoren har blitt grundig testet og justert på
fabrikken.
Hvis generatoren eventuelt ikke produserer det
spesi¿ serte spenningsnivået bør du rådføre deg
med nærmeste Makita-fabrikk eller autoriserte
servicesenter.
(b) Slå av strømbryterene på alle elektriske apparat før
de tilkobles generatoren.
(c) Stikk apparatets støpsel inn i generatorens
stikkontakt.
Kontroller kontaktenes strømstyrke for å bli sikret
at strømmen ikke overstiger det spesi¿ serte
ampertallet.
Påse at den samlede effekten for alle tilkoblede
apparater ikke overstiger generatorens
merkeytelse.
Ikke stikk fremmede gjenstander inn i stikkontaktene.
OBS
ADVARSEL
Pass på å jorde generatoren hvis det tilkoblede
elektriske apparatet har jording.
MERK
Hvis kretsbryteren for vekselstrøm slår seg av
under driften, innebærerer dette at generatoren er
overbelastet eller at et apparat er defekt.
Stans generatoren umiddelbart, kontroller
apparatet og/eller generatoren hvorvidt det
forekommer overbelastning og forespør reparasjon
av Makita-fabikken eller et autorisert servicesenter.
(d) Kontroller og bekreft at kretsbryteren står " ¦ " (PÅ).
(Se ¿ g. -②)
❶ " ¦ " (PÅ)
(e) Slå på apparatet.
(2) BRUK AV LIKESTRØM
(Kun for lading av 12 volts batteri)
Likestrømskontakt (Kun for lading av 12 volts batteri)
(Se ¿ g. -③)
❶ RØD KABEL
❷ SVART KABEL
For lading av 12 volts batteri, 12V-8.3A (100W) av
maksimal vekselstrøm kan tas ut fra
likestrømskontakten ved hjelp den egne
likestrømskabelen. (Se ¿ g. -④)
Den egne likestrømskabelen følger med
generatorsettet ditt (inkludert i pakken) (Se ¿ g. -⑤).
Kretsbryter for likestrøm
Kretsbryteren for likestrøm er slått av for å stenge av
likestrømmen når likestrømmen er over brukerverdien
eller hvis batteriet er defekt.
Sjekk generatoren og/eller batteriet for overstyring
eller defekt, og slå på kretsbryteren for likestrøm etter
at du ikke har funnet noen problemer eller defekter.
Kobling av den egne likestrømskabelen :
Koble generatorens positive terminal (rød) til
batteriets positive (+) pol.
Koble generatorens negative terminal (sort) til
batteriets negative (-) pol.
EN
FR
DE
NL
ES
IT
PT
GR
NO
SE
FI
DK
RU
9

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: