Download  Print this page

Advertisement

Undvik att slå till
apparaten (särskilt
luftintaget och utblåset)
med hårda föremål.
Lyft alltid eller flytta
apparaten med handtaget
som sitter på baksidan av
apparaten.
För inte in fingrar eller
andra föremål i utblåset
eller luftintaget för att
undvika fysisk skada eller
att apparaten går sönder.
Använd inte apparaten
om du har använt
rökbaserade insektsmedel
eller på platser med rester
från olja, rökelse eller
kemisk rök.
Använd inte apparaten
nära gasutrustning,
värmekällor eller
eldstäder.
Koppla alltid ur apparaten
efter användning samt
före rengöring och annat
underhåll och när du byter
filter.
Använd inte apparaten
i rum med stora
temperaturförändringar,
eftersom det kan bildas
kondens på apparatens
insida.
För att förhindra
störningar bör du placera
apparaten på minst 2 m
avstånd från elektriska
apparater med luftburna
radiovågor, såsom tv-
apparater, radioapparater
och radiostyrda klockor.
Apparaten är endast
avsedd för hemmabruk
under normala
förhållanden.
Använd inte apparaten i
våta miljöer eller i miljöer
med hög temperatur,
såsom badrum, toalett
eller kök.
Apparaten avlägsnar
inte koloxid (CO) eller
radon (Rn). Den kan
inte användas som
säkerhetsanordning
vid olyckor med
förbränningsprocesser
och farliga kemikalier.
Om du behöver flytta på
apparaten kopplar du ut
den från strömkällan först.
Flytta inte apparaten
genom att dra i
nätsladden.
Tvätta alltid händerna när
du har bytt filter.
SV
153

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: