Download  Print this page

Rengjøring; Rengjøringsplan; Slik Rengjører Du Apparatkabinettet; Rengjøring Av Luftkvalitetssensoren - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

5 Rengjøring
Note
• Slå alltid av luftrenseren og koble den
fra stikkontakten før rengjøring.
• Senk aldri apparatet ned i vann eller
annen væske.
• Bruk aldri skuremidler, sterke eller
brennbare rengjøringsmidler som
blekemidler eller alkohol til å rengjøre
noen deler av apparatet.
• Bare forfilteret kan rengjøres.
Luftrensefilteret kan ikke rengjøres eller
støvsuges.
Rengjøringsplan
Rengjøringsme-
Frekvens
tode
Tørk av utsiden av
Når det er
apparatet med en
nødvendig
tørr klut
Når F0 vises på
Rengjør
skjermen
forfilteret.
Annenhver må-
Rengjør luftkvali-
ned
tetssensorene
Slik rengjører du
apparatkabinettet
Rengjør innsiden og utsiden av
luftrenseren regelmessig for å hindre at
støv samler seg.
1
Bruk en myk og tørr klut til å
rengjøre både innvendig og
utvendig på luftrenseren.
2
Luftuttaksventilen kan også
rengjøres med en tørr og myk klut.
Rengjøring av
luftkvalitetssensoren
Rengjør luftkvalitetssensoren annenhver
måned for optimal funksjon av
luftrenseren. Rengjør sensoren oftere
hvis du bruker luftrenseren i et støvete
miljø.
Note
• Når luftfuktigheten i rommet er svært
høy, kan det danne seg kondens på
luftkvalitetssensoren. Dette kan føre til
at lampen for luftkvaliteten indikerer
at luftkvaliteten er dårlig selv om den
er god. I slike tilfeller må du rengjøre
luftkvalitetssensoren eller bruke en av
de manuelle innstillinger for hastighet.
1
Slå av luftrenseren og koble
støpselet fra stikkontakten.
2
Rengjør inntaket og uttaket for
luftkvalitetssensoren med en myk
børste (fig. r).
3
Fjern dekselet for
luftkvalitetssensoren (fig. s).
4
Rengjør luftkvalitetssensoren og
støvinntaket og -uttaket med en
fuktig bomullspinne (fig. t).
5
Tørk av dem med en tørr
bomullspinne.
6
Sett dekselet for
luftkvalitetssensoren tilbake på
plass (fig. u).
Rengjøre forfilteret
(fig. v)
Status for filterets
varsellampe
F0 vises på
skjermen
Gjør som følger
Rengjør
forfilteret
NO
143

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

   Related Content for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: