Download  Print this page

Podczas Przerwy W Zasilaniu; Wezwanie Serwisu; Instalacja W Kuchni; Gwarancja - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Polski
d)
W komorze zamrażarki jest gruba warstwa lodu.
Prosimy sprawdzić
Czy drzwi komory zamrażarki są poprawnie zamknięte?
Jeżeli jakiś produkt przymarznie do wewnętrznych ścianek,
należy spróbować go usunąć nieostrym narzędziem, na
przykład trzonkiem łyżki.
Odszronić i umyć komorę zamrażarki (patrz „Odszranianie").
Gruba warstwa lodu utrudnia chłodzenie i zwiększa zużycie
energii elektrycznej.
f) Dziwny dźwięk.
Prosimy sprawdzić
Czy chłodziarka jest pewnie ustawiona? Czy chłodziarka nie
dotyka innych mebli lub przedmiotów? Czy nic nie
zablokowało się między tylną ścianką chłodziarki, a ścianą?
Odsunąć przedmioty stykające się z chłodziarką i zachować
odpowiedni odstęp między chłodziarką a otoczeniem.
Czy ruchome części są bezpiecznie zamocowane na swoim
miejscu?
Czy nie uderzają o siebie butelki lub pojemniki znajdujące się
w komorze?
UWAGA!
Odgłos czynnika chłodniczego przepływającego przez układ
chłodniczy jest normalnym zjawiskiem.
Normalnym zjawiskiem jest tworzenie się kropli wilgoci wokół
uchwytu drzwiowego w lecie. Należy wytrzeć je miękką
szmatką.
Chłodziarka nie jest przeznaczona do dokonywania napraw przez
użytkownika, w związku z czym nie należy próbować
samodzielnie ingerować w normalną pracę urządzenia.

14. Podczas przerwy w zasilaniu

Nie ma potrzeby wyjmować zamrożonej żywności z komory
zamrażarki, jeżeli przerwa w zasilaniu trwa nie dłużej niż 10
godzin. Jeżeli trwa dłużej, należy wyjąć żywność po 2 godzinach.

15. Wezwanie serwisu

Obsługa serwisowa i naprawy powinny być wykonywane przez
uprawniony, wykwalifikowany personel. Producent nie bierze
odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia ciała
spowodowane nie zastosowaniem się do tego wymagania.
Spowoduje to również utratę gwarancji.
W gwarancji i wykazie centrów serwisowych podane są uprawnione
stacje dokonujące posprzedażnych napraw serwisowych
urządzenia. Jeżeli w okolicy nie ma centrum serwisowego, prosimy
skontaktować się ze sprzedawcą.
Kosztami naprawy usterek lub rozwiązania problemów
spowodowanych nieprawidłową eksploatacją lub nie
stosowaniem się do podanych tu instrukcji będzie obciążony
użytkownik i sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za takie
koszty i wydatki.
W celu uzyskania szybkiej pomocy niezbędne są następujące
informacje:
Typ i model chłodziarki (patrz tabliczka znamionowa)
Data zakupu:
Nazwa i adres sprzedawcy.
Opis usterki / problemu.
Instrukcja użytkownika

16. Instalacja w kuchni

Jeżeli chce się ustawić chłodziarkę w kuchni, należy zapoznać się
z odpowiednimi instrukcjami opisanymi w instrukcji instalacji
innych typów chłodziarek.

17. Gwarancja

Zasady i warunki, jak również okres obowiązywania gwarancji
podane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.
Sprzedawca poinformuje w skrócie o tych warunkach przy
zakupie.
Producent zastrzega sobie prawo do ulepszania od czasu do
czasu projektu, konstrukcji i technologii, bez powiadamiania.
18. Ilustracje części
1
Termostat
2
Szuflada
3
Dolny zawias i nóżka poziomująca
4
Skraplacz
5
Sprężarka
19. Przekładanie drzwi
W chłodziarce można odwrócić kierunek otwierania drzwi. Aby
przełożyć drzwi na druga stronę, należy wykonać poniższe
czynności.
a.
Przechylić trochę chłodziarkę i wykręcić wkręt mocujący
nóżkę poziomującą, a następnie dolny zawias. Unieść i
zdjąć drzwi chłodziarki.
Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia chłodziarki, nie należy
silnie trzymać za górny blat.
b.
Zdjąć górny zawias i włożyć w otwór górnego zawiasu po
przeciwnej stronie obudowy. Przymocować zawias.
c.
Zainstalować drzwi.
d.
Ponownie przechylić chłodziarkę i przymocować dolny
zawias, a następnie przykręcić nóżkę poziomującą.
7

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W

  Related Content for Haier HUZ-546W