Download  Print this page

Stanovenie Problémov - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensky
• Poþas prevádzky sa na povrchu odparovaþa tvorí ad
a námraza. Hrubá vrstva adu alebo námrazy funguje
ako tepelná izolácia a bráni vo vedení tepla.
• Mrazniþku odmrazte þo najrýchlejšie, aby ste predišli
rozmrazeniu mrazených potravín.
ad ani námrazu z mrazniþky neodstra ujte ostrými ani
špicatými nástrojmi. V opaþnom prípade by ste mohli
poškodi povrch odparovaþa.
• Z þasu na þas zotrite hubkou roztopenú vodu.
• Odmrazovanie urýchlite, ke k dvierkam mrazniþky
umiestnite nádobu s horúcou vodou (nie vriacou).
• Mrazniþku vysušte a vložte do nej spä mrazené
potraviny.
• Po odmrazení spotrebiþ zapojte opä do zásuvky.
• Mrazniþku zapnite nastavením teploty pomocou
termostatu.
• Zavrite dvierka mrazniþky.
13. Stanovenie problémov
Použili sme moderné výrobné techniky a vyspelú
technológiu chladenia a mrazenia, aby sme zaistili
bezpeþný a spo ahlivý chod vášho spotrebiþa. V prípade
pochybností najskôr skontrolujte nižšie uvedené body,
skôr ako zavoláte do servisu.
Poznámka:
Kompresor (chladiaca jednotka) nefunguje nepretržite bez
prestávky.
Kompresor je ovládaný automatickým regulátorom
teploty, ktorým je termostat. Ak vnútorná teplota prekroþí
nastavenú teplotu, kompresor sa automaticky zapne
a hne ako vnútorná teplota klesne pod nastavenú teplotu,
kompresor sa automaticky vypne.
Je normálne, že kompresor poþas svojho chodu
vydáva zvuk. Zvuk je spôsobovaný motorom. Cirkulácia
chladiaceho média chladiacim obvodom môže vydáva
bublajúci zvuk. Tieto zvuky neindikujú žiadnu poruchu
spotrebiþa.
V chladnom prostredí môže by vonkajší pláš spotrebiþa
mokrý. To je normálne a spotrebiþ uschne, hne ako
stúpne okolitá teplota.
Ak nie je možné dôvody tohto javu identi¿ kova a vyrieši ,
kontaktujte servis.
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
Návod na použitie
14. Riešenie problémov
Skôr ako zavoláte do servisu, preþítajte si nasledujúcu
tabu ku možných problémov a riešení. Tabu ka obsahuje
bežné problémy, okrem problémov spôsobených defektmi
v spracovaní alebo materiálu mrazniþky..
Ak problém pretrváva, vypnite prístroj a nepoužívajte
ho. Kontaktujte najbližší autorizovaný servis. V žiadnom
prípade sa nepokúšajte prístroj opravova sami. V prístroji
nie sú žiadne diely, ktoré by mohol užívate opravi sám.
Problém
Riešenie
Spotrebiþ
• Je napájací kábel v poriadku?
nefunguje.
Je spotrebiþ riadne zapojený
do zásuvky?
• Nedošlo k výpadku elektrického prúdu?
(Skontrolujte pomocou iného zariadenia,
napr. mixér alebo sušiþ vlasov.)
• Je spotrebiþ zapnutý?
• Nezhorela poistka? Nedostatoþný kontakt?
Vnútro
• Mrazniþku nechajte min. 2 hodiny
spotrebiþa
po jej inštalácii stá , aby sa stabilizoval
nie je
chladiaci okruh. Ak to nefunguje,
dostatoþne
spotrebiþ odpojte od zdroja energie
studené;
a naklo te ho na chví u na jednu stranu
kompresor
alebo ho postavte na naklonenú plochu
sa þasto
a potom ho vrá te spä do pôvodnej
zapína
polohy. Po 2 hodinách spotrebiþ opä
a vypína.
pripojte k zdroju energie. 12 hodín
nechajte dvierka zatvorené.
• Sú dvierka riadne dovreté? Ak áno,
tesnenie dvierok by malo by pritlaþené
pevne a rovnomerne k pláš u
spotrebiþa.
Skúška: Malo by by
hárok papiera vložený medzi tesnenie
dvierok a vonkajší pláš spotrebiþa.
Ak papier vytiahnete ahko, kontaktujte
servis.
• V prípade silnej námrazy v mrazniþke
(pozrite „ýistenie a údržba")
• Nie je spotrebiþ vystavený priamemu
slnku alebo nestojí v blízkosti zdroja
tepla (rúry, radiátora a pod.)?
ýo robi : Nevystavujte spotrebiþ
priamemu slnku; udržujte ho mimo
dosahu akýchko vek zdrojov tepla;
inštalujte medzi spotrebiþ a zdroj tepla
tepelnú clonu (pozrite „Umiestnenie").
• Nie je spotrebiþ preplnený?
• Je miestnos dobre vetraná? Nie sú
upchané vetracie otvory? Nie je tepelný
výmenník (kondenzátor) na zadnej stene
zaprášený?
5
ažké vytiahnu
06/2011

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W