Download  Print this page

Haier HUZ-546W User Manual page 94

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensky
Vážený zákazník
akujeme, že ste si vybrali tento produkt, ktorý bol
navrhnutý a vyrobený tak, aby sp al požiadavky
moderného spôsobu života. Tento spotrebiþ vám zaistí
bezproblémovú prevádzku a maximálnu funkþnos k vašej
úplnej spokojnosti po mnoho rokov.
Tento návod na obsluhu je urþený pre nieko ko rôznych
spotrebiþov. Preto sa medzi jednotlivými modelmi môžu
vyskytnú menšie rozdiely.
Obsah
2. Popis prístroja................................................................1
3. Umiestnenie...................................................................1
4. Inštalácia .......................................................................1
5. Typový štítok ..................................................................2
6. Elektrické zapojenie.......................................................2
7. Pokyny na použitie ........................................................2
8. Mrazniþka ......................................................................3
9. Výroba adu a zmrzliny ..................................................4
10. Príprava na dovolenku.................................................4
11. ýistenie a údržba .........................................................4
12. Odmrazovanie .............................................................4
13. Stanovenie problémov .................................................5
14. Odstra ovanie problémov ...........................................5
15. Pri prerušení dodávky energie.....................................6
16. Zavolajte do servisu.....................................................6
17. Otoþné dvierka ............................................................6
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
Návod na použitie
Pred použitím si pozorne preþítajte tieto pokyny. Dôležité
pokyny si podþiarknite. Návod uložte na bezpeþné miesto
na prípadné alšie použitie. V prípade, že by ste spotrebiþ
predali, nezabudnite k nemu priloži i tento návod.
Kúpili ste si bezpeþný a spo ahlivý spotrebiþ. Ak ho budete
riadne používa a udržiava , bude vám slúži mnoho
rokov. Údaje uvedené na typovom štítku sú výsledky
testov, ktoré sa dosiahli pri izbovej teplote v rozsahu
10 - 32 °C.
06/2011

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W