Download  Print this page

Ochrana Životného Prostredia A Riadna Likvidácia; Popis Prístroja; Umiestnenie; Inštalácia - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensky
1. Ochrana životného prostredia
a riadna likvidácia
Obalový materiál
Spotrebiþ je zabalený, aby poþas prepravy nedošlo
k poškodeniu. Je použitý recyklovaný materiál.
Škatu a je vyrobená z vlnitej lepenky / kartónu (najmä
z recyklovaného papiera).
• Polystyrénové þasti (bezfreónový penový polystyrén)
• Výstelky a polyetylénové vrecúška
• Polypropylénové pásky
Všetky tieto materiály môžete odovzda v zbernom dvore
a po adekvátnej recyklácii je možné ich opä použi .
Všetok obalový materiál by mal by zlikvidovaný riadnym
spôsobom.
2. Popis prístroja
1 Termostat
2 Zásuvka
3 Spodný záves a vyrovnávacia nôžka
4 Kondenzátor
5 Kompresor

3. Umiestnenie

Zaistite, aby bol spotrebiþ poþas manipulácie v zvislej
polohe. V prípade, že je nutné ho nakloni , potom uhol
náklonu nesmie prekroþi 45°. V opaþnom prípade by
sa spotrebiþ mohol poškodi a následkom by nebola iba
znížená kvalita chladenia.
Aby nedošlo k poškodeniu spotrebiþa alebo poraneniu
osôb, spotrebiþ umiestnite na požadované miesto
a odporúþame, aby vyba ovali dvaja udia.
Pred inštaláciou sa presvedþte, že spotrebiþ nie je nikde
zjavne poškodený.
Pri manipulácii spotrebiþ nechytajte za vrchnú dosku, aby
nedošlo k poškodeniu spotrebiþa.
Poškodený spotrebiþ nepoužívajte.
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
Návod na použitie
Starostlivo skontrolujte, þi spotrebiþ nemá:
• poškodený obal z dôvodu nezodpovedajúcej
manipulácie poþas prepravy;
• poškodený pláš ;
• poškodený napájací kábel/zástrþku.
V prípade akýchko vek pochybností kontaktujte
zákaznícky servis, aby spotrebiþ skontrolovali.
Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby ste predišli úniku
chladiaceho média pri spustení spotrebiþa, ktorý by mohlo
vies k zneþisteniu životného prostredia.
4. Inštalácia
a) Odstrá te všetok obalový materiál.
b) Zo spotrebiþa vyberte všetky predmety.
c) Nezabudnite odstráni fóliu a pásky na plášti
a dvierkach.
d) Odstrá te polystyrénový obalový materiál
(ak sa vyskytuje) z okolia mrazniþky.
e) Vyberte zo spotrebiþa príslušenstvo a dokumentáciu.
f) Vyþistite vnútro spotrebiþa vlažnou vodou s octom
a potom dobre vysušte mäkkou utierkou.
Na þistenie spotrebiþa nepoužívajte þistiace prostriedky,
ostré alebo špicaté predmety alebo þistiþe na báze sódy.
• Pred inštaláciou sa uistite, že chladiaci obvod
spotrebiþa nie je žiadnym spôsobom poškodený.
• Spotrebiþ používajte výhradne na urþený úþel.
• Spotrebiþ postavte na pevnú a rovnú podlahu, aby ste
zaistili cirkuláciu chladiaceho média a tým dostatoþné
chladenie.
• Ak je to možné, postavte spotrebiþ do chladnej, suchej
a dobre vetranej miestnosti.
• Nevystavujte spotrebiþ priamemu slneþnému žiareniu
a zaistite, aby okolitá teplota nebola príliš vysoká.
• Spotrebiþ udržujte mimo zdroja tepla, ako je vykurovací
systém, rúra alebo sporák. V opaþnom prípade pobeží
kompresor þastejšie a následkom bude vyššia spotreba
energie.
1
06/2011

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W