Download  Print this page

Výroba Adu A Zmrzliny; Príprava Na Dovolenku; Ýistenie A Údržba; Odmrazovanie - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensky
9. Výroba adu a zmrzliny
Výroba adových kociek:
• Do tácky na ad nalejte z 3/4 vodu a vložte tácku
do spodnej þasti mrazniþky. Hne ako je ad hotový,
polejte tácku teþúcou vodou, kocky tak ahšie vyberiete.
Výroba zmrzliny:
• Vyberte z tácky na ad mriežku. Nezabudnite, že þím
je zmrzlina krémovejšia, tým dlhšie bude trva jej
príprava. Hne ako je zmrzlina hotová, polejte tácku
teþúcou vodou, zmrzlinu tak ahšie vyberiete.
10. Príprava na dovolenku
V prípade dlhodobejšej neprítomnosti odpojte spotrebiþ od
zdroja energie a vyþistite ho tak, ako je uvedené v kapitole
„ýistenie a údržba". Dvierka nechajte otvorené, aby sa
vnútri netvorili plesne a nepríjemné pachy.
11. ýistenie a údržba
Pred þistením spotrebiþ odpojte od zdroja energie.
Udržujte pláš þistý. Na pravidelné þistenie pláš a
používajte leštenku na nábytok a pod. (tieto þistiace
prostriedky nepoužívajte na þistenie spotrebiþa vnútri).
Utrite tesnenie dvierok utierkou navlhþenou vlažnou
vodou. Nepoužívajte žiadny þistiaci prostriedok.
Na þistenie tesnenia dvierok nikdy nepoužívajte olej ani
iný tuk.
Pravidelne þistite vnútro.
• Vnútro mrazniþky þistite každý mesiac a mrazniþky
vždy po odmrazení.
• Zo spotrebiþa vyberte potraviny a uložte ich na chladné
miesto.
• Vyberte všetky odoberate né þasti.
• Vnútorné príslušenstvo nie je vhodné do umývaþky
riadu. Umyte ho ruþne pomocou vlažnej vody
a umývacieho prostriedku. Nepoužívajte koncentrované
þistiace prostriedky, brúsne prostriedky a chemikálie,
ako sú kyseliny. Odporúþame jemný prostriedok
na riad.
• Pravidelne þistite vnútro.
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
Návod na použitie
V žiadnom prípade nepoužívajte na þistenie prístroja
parné þistiþe.
Vnútro spotrebiþa umyte vlažnou þistou vodou a vysušte
mäkkou utierkou. Po 3 – 4 minútach je spotrebiþ celkom
suchý.
Nepoškodzujte ani neodstra ujte typový štítok spotrebiþa.
Mohol by by vyžadovaný pre popredajný servis alebo
zodpovedajúce procesy.
Zaistite, aby sa voda nedostala do elektrických þastí
spotrebiþa.
Ak je tepelný výmenník, t. j. kondenzátor, inštalovaný
vzadu, pravidelne z neho odstra ujte prach a neþistoty,
aby ste zaistili jeho efektívnu prevádzku a predišli
nadmernej spotrebe energie. Na þistenie kondenzátora
použite kefu alebo prachovku.
Pri odmrazovaní odteká voda von žliabkom. Odvod ovací
otvor by ste mali pravidelne þisti pomocou vatovej
tyþinky.

12. Odmrazovanie

Mrazniþka (ak je v spotrebiþi)
Táto mrazniþka, urþená na uskladnenie mrazených
potravín, nemá automatické odmrazovanie. Mrazniþku
preto pravidelne odmrazujte. Hne ako vrstva adu
prekroþí 5 mm, mrazniþku odmrazte.
Pred odmrazovaním mrazniþku odpojte od zdroja energie.
Z mrazniþky vyberte potraviny a uložte ich na chladné
miesto. ad odstrá te škrabkou na ad. Proces urýchlite,
ak do mrazniþky vložíte nádobu s horúcou vodou.
Po odmrazení mrazniþku vyþistite a opä do nej vložte
potraviny.
POTENCIÁLNE NEBEZPEýENSTVO!
Na odmrazovanie mrazniþky nepoužívajte elektrické
zariadenia, ako je sušiþ vlasov, elektrický vetrák,
parný þistiþ, rozmrazovací sprej alebo otvorený ohe
(napr. svieþka) a pod. Mohli by sa rozpusti plastové
þasti vnútrajška mrazniþky a v prípade iskier alebo
otvoreného oh a by mohlo pri výskyte výbušných
plynov dôjs k vzniku požiaru. Na odmrazovanie
mrazniþky nikdy nepoužívajte parný þistiþ –
nebezpeþenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Upozornenie!
Vyberte zásuvku a zmrazené potraviny zaba te do novín
alebo pokrývky.
• Tieto potraviny uložte na studené miesto, kým
mrazniþku neodmrazíte.
• Nechajte otvorené dvierka mrazniþky.
4
06/2011

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W