Download  Print this page

Mrazniþka - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensky
c) Nastavenie teploty
Nastavenie nižšej teploty: Otoþte v smere chodu
hodinových ruþiþiek.
Nastavenie vyššej teploty: Otoþte proti smeru chodu
hodinových ruþiþiek.
Vyššiu teplotu dosiahnete otoþením termostatu proti smeru
chodu hodinových ruþiþiek. (Úplným otoþením termostatu
proti smeru chodu hodinových ruþiþiek spotrebiþ vypnete,
vypne sa i kompresor.)
Nižšiu teplotu dosiahnete otoþením termostatu v smere
chodu hodinových ruþiþiek.
Nastavenie teploty by ste mali prispôsobi nasledujúcim
podmienkam:
• izbová teplota;
• množstva uskladnených potravín;
• otváranie dvierok;
Pozorovaním þoskoro zistíte, ako zvoli zodpovedajúce
nastavenie.
d) Vypnutie
Otoþte termostat þo najviac proti smeru chodu hodinových
ruþiþiek.
Kompresor by sa mal vypnú . Odpojte od zdroja energie.
8. Mrazniþka
3- alebo 4-hviezdiþková mrazniþka je vhodná
na uskladnenie hlboko zmrazených potravín (už vopred
zmrazených), krátkodobé (2 – 3 týždne) uskladnenie
þerstvých potravín ich zmrazením alebo na výrobu adu,
zmrzliny a adovej vody.
Musíte dodrža odporúþaný dátum spotreby.
Mrazniþku môžete používa na výrobu kociek adu.
1 Teplotu mrazniþky môžete nastavi pomocou
termostatu. Pre þerstvé potraviny a potraviny, ktoré
chcete uskladni dlhodobo, odporúþame teploty nižšie
než -18 °C, pretože v týchto teplotách neprežijú
mikróby. Ak je teplota vyššia než -10 °C, mikróby
spôsobia znehodnotenie potravín a významne skrátia
þas ich skladovania. Ak potrebujete zmrazi potraviny,
ktoré sú už þiastoþne alebo úplne rozmrazené, pred ich
opätovným zmrazením ich musíte tepelne spracova .
Vysoká teplota poþas varu môže zlikvidova väþšinu
mikróbov.
2 ýím vyššiu teplotu nastavíte na termostate, tým nižšia
bude teplota v mrazniþke.
3 Zvyþajne ak potraviny vyžadujú krátkodobé
uskladnenie, zvo te prostredné nastavenie.
4 Zvyþajne ak potraviny vyžadujú dlhodobé uskladnenie,
zvo te vyššie nastavenie.
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
Návod na použitie
POZNÁMKA!
• Do mrazniþky nikdy neukladajte perlivé nápoje
vo f ašiach alebo konzervách, pretože by mohli
po zmrznutí prasknú .
• Nekonzumujte zmrazené potraviny ihne po vybratí
z mraziaceho priestoru. Hrozí nebezpeþenstvo omrzlín!
Nikdy sa nedotýkajte vnútorných stien mrazniþky,
ak máte mokré ruky.
DÔLEŽITÉ!
• Potraviny, ktoré chcete uloži do mrazniþky, musia by
dobre zabalené.
• Dodržujte dátum spotreby zmrazených potravín.
• Potraviny ukladané do mrazniþky správne naporciujte.
• Hmotnos jednotlivých balení mrazených potravín by
nemala prekroþi 2 kg.
• Na balenie potravín použite potravinovú fóliu, hliníkovú
fóliu alebo potraviny uložte do nádob.
• Obaly by nemali obsahova príliš ve a vzduchu.
• Obaly utesnite gumiþkou, svorkou, povrázkom alebo
mrazuvzdornou lepiacou páskou.
• Na uzatvorenie plastových vrecúšok môžete použi
zváraþku fólií.
• Nádobu s potravinami uložte užšou stranou dole, aby
ste tak urýchlili proces zmrazenia.
• Pred uložením do mrazniþky obaly utrite, aby boli
suché a neprimrzli k sebe navzájom.
• Ak potrebujete zmrazi potraviny, ktoré sú už þiastoþne
alebo úplne rozmrazené, pred ich opätovným
zmrazením ich musíte tepelne spracova .
• Nepoužívajte potraviny po lehote trvanlivosti, pretože
by ste si tak mohli spôsobi otravu.
3
06/2011

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W