Download  Print this page

Typový Štítok; Elektrické Zapojenie - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensky
Ak spotrebiþ umiestnite blízko zdroja tepla, odporúþame
inštalova medzi spotrebiþ a zdroj tepla tepelný chrániþ
(azbest je zakázaný) alebo dodrža medzi spotrebiþom
a zdrojom tepla adekvátnu vzdialenos :
Sporák alebo elektrické kachle
Radiátor alebo rúra
alšia mrazniþka
Na spotrebiþ nekla te žiadne sálavé zariadenie, ako je
mikrovlnná rúra alebo rúra na peþenie.
Zaistite, aby neboli upchaté ventilaþné otvory.
Nikdy spotrebiþ neodpájajte od zásuvky ahaním
za napájací kábel. Zástrþku vždy pevne uchopte
a priamym ahom ju vyjmite zo zásuvky.
Varovanie!
Po umiestnení spotrebiþa ho nechajte min. 2 hodiny
stá , aby sa stabilizovala cirkulácia chladiaceho
média, a až potom ho zapnite. Zaistíte tak bezchybnú
prevádzku. Pred spustením spotrebiþa skontrolujte, þi je
vnútri suchý (najmä v rohoch).
Nebezpeþenstvo!
V závislosti od chemického zloženia môže by chladiace
médium hor avé. Tesnos chladiaceho obvodu je
testovaná. Neautorizovaný zásah do chladiaceho
systému môže spôsobi vznik požiaru.
Zaistite, aby nebol ovplyvnený chladiaci systém ani
periférne þasti kompresora.
Akýko vek zásah do chladiaceho systému by mal
vykonáva profesionálny technik.
Varovanie!
Chladiace médium môže pri kontakte s oþami spôsobi
vážne zranenia. V takom prípade oþi vypláchnite
teþúcou vodou a okamžite kontaktujte oþného lekára.
Spotrebiþ by sa mal používa v zodpovedajúcom
teplotnom rozsahu pod a svojej klimatickej triedy.
Dodržujte rozsah teploty v miestnosti daný pre špeci¿ cké
klimatické typy. Klimatickú triedu vášho spotrebiþa nájdete
na jeho typovom štítku.
Klimatická
Izbová teplota
trieda
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16°C až +32 °C
ST
+1°C až +38°C
T
+1°C až +43°C
Poznámka:
Ak chcete spotrebiþ inštalova do kuchyne, dodržte
zodpovedajúce pokyny uvedené v návode na inštaláciu
iných typov mrazniþek.
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
Návod na použitie
5. Typový štítok
Typový štítok nájdete na boþnom alebo zadnom paneli
spotrebiþa a sú na om uvedené dôležité technické údaje.
15 cm
Tieto technické údaje si poznamenajte.
30 cm
8 cm
Technické údaje si poznamenajte na prípadnú alšiu
referenciu, aby ste v prípade potreby nemuseli spotrebiþ
s ahova .
Model / typ
Objem .............................................................. litrov
Prevádzkové napätie ....................................... V
Max. príkon ...................................................... W
Prúd ................................................................. A
Spotreba energie ......................... kWh/24 hod.
Mraziaca kapacita............. kg/24 hod. (nie je k dispozícii
6. Elektrické zapojenie
Spotrebiþ by mal by pripojený k riadne uzemnenej
zásuvke, ktorú by mal skontrolova kvali¿ kovaný elektrikár.
Spotrebiþ by mal by vždy pripojený do vlastnej elektrickej
zásuvky s napätím a poistkou zodpovedajúcimi hodnotám
uvedeným na typovom štítku spotrebiþa.
V prípade nezhody sa okamžite spojte so servisom alebo
predajcom.
Spotrebiþ by ste nemali pripoji ku konvertoru
(napr. solárnemu panelu)
Nepoužívajte predlžovací kábel.
7. Pokyny na používanie
a) Spotrebiþ zapnite (alebo vypnite) a zvo te
nastavenie teploty
• Regulátor teploty (termostat)
• Termostat je urþený na zapnutie/vypnutie mrazniþky
a zvo te nastavenie teploty.
b) Zapnutie
Spotrebiþ zapnite otoþením termostatu v smere chodu
hodinových ruþiþiek.
Zapne sa kompresor a pobeží, kým teplota vnútri
nedosiahne nastavený stupe .
2
pre mrazniþky bez mrazniþky)
06/2011

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W