Download  Print this page

Pri Prerušení Dodávky Energie; Zavolajte Do Servisu - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensky
Teplota
• Je správne nastavený termostat?
spotrebiþa
• Sú dvierka mrazniþky riadne dovreté?
je príliš
• Nie je v mrazniþke príliš mnoho potravín
nízka.
(viac než 1 kg)? (Ak je mrazniþka
v chode dlhší þas, teplota mrazniþky
zodpovedajúcim spôsobom klesne.)
Mrazniþka
• Nie je okolitá teplota príliš nízka?
je príliš
(Ak áno, spotrebiþ nebude fungova
teplá
správne, þo povedie k vyšším teplotám
a potraviny
v mrazniþke.)
rozmrznuté.
ýo robi : Zvýši izbovú teplotu.
V mrazniþke
• Sú dvierka mrazniþky riadne dovreté?
je hrubá
• Mrazniþku odmrazte a vyþistite
námraza.
(pozrite „Odmrazovanie"). Hrubá vrstva
adu ovplyvní efektivitu chladenia
a zvýši spotrebu energie.
Nezvyþajný
• Stojí spotrebiþ samostatne? Neopiera
hluk
sa spotrebiþ o nábytok alebo iné
predmety? Neuviazlo nieþo medzi
zadnou þas ou spotrebiþa a stenou?
• Odstrá te predmety, ktoré sa dotýkajú
spotrebiþa, a medzi spotrebiþom
a okolím nechajte zodpovedajúci vo ný
priestor.
• Sú pohyblivé þasti bezpeþne zaistené
na svojich miestach?
• Neopierajú sa f aše alebo nádoby vnútri
spotrebiþa o seba vzájomne?
Poznámka!
Je normálne, že zaznamenáte zvuk chladiaceho média
cirkulujúceho v chladiacom obvode.
Je normálne, že sa v lete v okolí držadla dvierok
hromadí vlhkos . Osušte mäkkou utierkou.
Spotrebiþ nie je urþený na opravu užívate om, nesnažte
sa intervenova do jeho normálneho chodu.
15. Pri prerušení dodávky energie
Ak prerušenie dodávky energie neprekroþí 10 hodín,
nie je nutné zmrazené potraviny z mrazniþky vybera .
V opaþnom prípade ich vyberte po 2 hodinách.
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
Návod na použitie

16. Zavolajte do servisu

Servis a opravy spotrebiþa by mal vykonáva autorizovaný
profesionálny technik. Výrobca nezodpovedá za riziko
poškodenia alebo poranenia spôsobené nedodržaním
týchto nariadení a následkom bude vypovedanie záruky.
Ak vo vašom okolí nie je autorizovaný servis, kontaktujte
svojho predajcu.
Za poruchy alebo problémy spôsobené nesprávnym
použitím alebo porušením pokynov tu uvedených,
za náklady a výdavky za opravy a servis zodpovedá
užívate a predajca za takéto náklady a výdavky nie je
zodpovedný.
Aby sme vám efektívne pomohli, budete potrebova
nasledujúce informácie:
• Typ a model spotrebiþa (pozrite typový štítok)
• Dátum nákupu
• Meno a adresa predajcu
• Popis poruchy/ problému
Otoþenie dvierok
Pri tomto spotrebiþi môžete otoþi otváranie dvierok.
Otváranie dvierok otoþíte nasledujúcim spôsobom:
a. Spotrebiþ mierne naklo te a vyskrutkujte vyrovnávaciu
nôžku, potom i spodný záves. Dvierka spotrebiþa
zdvihnite.
Poznámka: Aby nedošlo k poškodeniu spotrebiþa,
ne ahajte za okraj vrchnej dosky silou.
b. Demontujte horný záves a inštalujte ho do otvorov
na opaþnej strane pláš a spotrebiþa. Záves utiahnite.
c. Inštalujte dvierka.
d. Spotrebiþ opä naklo te a utiahnite spodný záves,
potom priskrutkujte vyrovnávaciu nôžku.
6
06/2011

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W