Download  Print this page

Български - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele şi
aparatele electrice şi electronice uzate şi transpunerea
acesteia în legislaţia naţională, echipamentele scoase din uz
trebuie colectate separat şi direcţionate către o staţie de
revalorificare ecologică.
Български
Указания за безопасна работа
Пояснения на символите
Прочетете ръководството за експлоатация.
Не използвайте продукта при дъжд; не го излагай-
те на дъжд.
Преди да извършвате настройки, техническо обс-
лужване, преди почистване, ако захранващият ка-
бел се усуче, бъде прерязан или повреден, както и
когато оставяте без надзор машината, я изключ-
вайте и изваждайте щепсела от контакта.
Дръжте ръцете си на безопасно разстояние от но-
жа.
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички
ПРЕДУПРЕЖ-
указания. Неспазването на приве-
ДЕНИЕ
дените по‑долу указания може да
доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин "електроинструмент" се от-
нася до захранвани от електрическата мрежа електроин-
струменти (със захранващ кабел) и до захранвани от аку-
мулаторна батерия електроинструменти (без захранващ
кабел).
Безопасност на работното място
Пазете работното си място чисто и добре осветено.
u
Разхвърляните или тъмни работни места са предпос-
тавка за инциденти.
Не работете с електроинструмента в среда с пови-
u
шена опасност от възникване на експлозия, в бли-
зост до леснозапалими течности, газове или прахо-
образни материали. По време на работа в електроин-
струментите се отделят искри, които могат да възпла-
менят прахообразни материали или пари.
Дръжте деца и странични лица на безопасно разсто-
u
яние, докато работите с електроинструмента. Ако
вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите кон-
трола над електроинструмента.
Безопасност при работа с електрически ток
Щепселът на електроинструмента трябва да е под-
u
ходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не
Bosch Power Tools
се допуска изменяне на конструкцията на щепсе-
ла. Когато работите със занулени електроуреди, не
използвайте адаптери за щепсела. Ползването на
оригинални щепсели и контакти намалява риска от
възникване на токов удар.
Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
u
напр. тръби, отоплителни уреди, печки и хладилни-
ци. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване
на токов удар е по‑голям.
Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и
u
влага. Проникването на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
Не използвайте захранващия кабел за цели, за кои-
u
то той не е предвиден. Никога не използвайте зах-
ранващия кабел за пренасяне, теглене или откача-
ване на електроинструмента. Предпазвайте кабела
от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове
или до подвижни звена на машини. Повредени или
усукани кабели увеличават риска от възникване на то-
ков удар.
Когато работите с електроинструмент навън, изпол-
u
звайте само удължителни кабели, подходящи за ра-
бота на открито. Използването на удължител, пред-
назначен за работа на открито, намалява риска от въз-
никване на токов удар.
Ако се налага използването на електроинструмента
u
във влажна среда, използвайте предпазен прекъс-
вач за утечни токове. Използването на предпазен
прекъсвач за утечни токове намалява опасността от
възникване на токов удар.
Безопасен начин на работа
Бъдете концентрирани, следете внимателно дейст-
u
вията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не
използвайте електроинструмента, когато сте умо-
рени или под влиянието на наркотични вещества,
алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсея-
ност при работа с електроинструмент може да има за
последствие изключително тежки наранявания.
Работете с предпазващо работно облекло. Винаги
u
носете предпазни очила. Носенето на подходящи за
ползвания електроинструмент и извършваната дей-
ност лични предпазни средства, като дихателна маска,
здрави плътнозатворени обувки със стабилен грай-
фер, защитна каска или шумозаглушители (антифо-
ни), намалява риска от възникване на трудова злопо-
лука.
Избягвайте опасността от включване на електроин-
u
струмента по невнимание. Преди да включите щеп-
села в контакта или да поставите батерията, както и
при пренасяне на електроинструмента, се уверя-
вайте, че пусковият прекъсвач е позиция "изключе-
но". Носенето на електроинструменти с пръст върху
пусковия прекъсвач или подаването на захранващо
напрежение, докато пусковият прекъсвач е включен,
увеличава опасността от трудови злополуки.
Български | 125
F 016 L81 787 | (16.08.2019)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50