Download  Print this page

Latviešu - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ärge pange tööriista peale teisi esemeid.
Seadme tööohutuse tagamiseks veenduge, et kõik mutrid,
poldid ja kruvid on kõvasti kinni keeratud.
Kontrollige seadet ja asendage tööohutuse tagamiseks
kulunud ja kahjustatud osad uute vastu.
Veenduge, et varuosad pärinevad Boschilt.
Klienditeenindus ja kasutusalane nõustamine
www.bosch-garden.com
Palume päringutele ja varuosatellimustele märkida tingimata
10-kohaline tootekood, mille leiate toote tüübisildilt.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Tooted, tarvikud ja pakendid tuleb kõrvaldada
keskkonnasäästlikult.
Ärge visake tooteid olmeprügisse!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/
EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
kohta ja direktiivi ülevõtvatele riiklikele õigusaktidele tuleb
kasutusressursi ammendanud seadmed eraldi kokku koguda
ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.
Latviešu
Drošības noteikumi
Simbolu skaidrojums
Izlasiet šo lietošanas pamācību.
Nelietojiet dārza instrumentu lietus laikā un
neatstājiet to lietū.
Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet to no
elektrotīkla kontaktligzdas pirms regulēšanas,
tīrīšanas vai apkalpošanas, kā arī gadījumos, ja ir
samezglojies, pārgriezts vai citādi bojāts tā
elektrokabelis, kā arī tad, ja izstrādājums tiek atstāts
bez uzraudzības.
Netuviniet rokas asmenim.
Bosch Power Tools
Vispārējie drošības noteikumi darbam ar
elektroinstrumentiem
Izlasiet visus drošības noteikumus
BRĪDINĀ-
un norādījumus. Šeit sniegto
JUMS
drošības noteikumu un norādījumu
neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni
elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.
Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai
izmantošanai.
Drošības noteikumos lietotais apzīmējums
"elektroinstruments" attiecas gan uz Jūsu tīkla
elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz
akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa).
Drošība darba vietā
Uzturiet savu darba vietu tīru un labi apgaismotu.
u
Nekārtīgās un tumšās vietās var viegli notikt nelaimes
gadījums.
Nedarbiniet elektroinstrumentus sprādzienbīstamā
u
atmosfērā, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu
tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzu vai putekļu
saturu gaisā. Darba laikā elektroinstruments nedaudz
dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai
tvaiku aizdegšanos.
Darbinot elektroinstrumentu, neļaujiet bērniem un
u
nepiederošām personām tuvoties darba vietai. Citu
personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs
varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai
u
elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas
konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet
kontaktdakšas adapterus, ja elektroinstruments caur
kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi.
Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota
kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena
saņemšanas risku.
Nepieļaujiet ķermeņa daļu saskaršanos ar sazemētiem
u
priekšmetiem, piemēram, ar caurulēm, radiatoriem,
plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām
virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to
u
mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug
risks saņemt elektrisko triecienu.
Nenoslogojiet kabeli. Neizmantojiet kabeli, lai
u
elektroinstrumentu nestu, vilktu vai atvienotu no
elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet kabeli no
karstuma, eļļas, asām malām un kustošām daļām.
Bojāts vai samezglojies elektrokabelis var būt par cēloni
elektriskā trieciena saņemšanai.
Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām,
u
izmantojiet tā pievienošanai vienīgi ārpustelpu
lietošanai derīgus pagarinātājkabeļus. Lietojot
elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām,
samazinās elektriskā trieciena saņemšanas risks.
Latviešu | 157
F 016 L81 787 | (16.08.2019)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50