Download  Print this page

Srpski - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

136 | Srpski

Симптом
Можна причина
Моторот работи но
Внатрешна грешка
сечилото мирува
Сечилото е тапо
Tапо сечило
Сечилото има рецки
Преголемо триење поради недостаток на
подмачкување
Јаки вибрации/
Машината е расипана
бучава
Одржување и сервис
Одржување, чистење и чување
Пред било какви интервенции уредот исклучете го
u
од напојување.
Одржувајте го уредот чист, за да обезбедите добра
u
и безбедна работа.
Не редете други предмети врз уредот.
Одржувајте ги уредот и отворите за проветрување чисти,
за да функционираат добро и безбедно.
Никогаш не прскајте го уредот со вода.
Никогаш не потопувајте го уредот во вода.
Уредот складирајте го на безбедно, суво место вон допир
на деца.
Не редете други предмети врз уредот.
Проверете сите навртки, подлошки и завртки да се
цврсто прицврстени со цел за безбедна работа со уредот.
Редовно прегледувајте го уредот и заменувајте ги веднаш
оштетените или изабените делови.
Секогаш користете Bosch оригинални резервни делови.
Сервисна служба и совети при користење
www.bosch-garden.com
За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве
молиме наведете го 10-цифрениот број од
спецификационата плочка на производот.
Северна Македонија
Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888
Д.П.Т.У "РОЈКА"
Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69
1000 Скопје
Е-пошта: servisrojka@yahoo.com
Тел: +389 2 3174-303
Моб: +389 70 388-520, -530
F 016 L81 787 | (16.08.2019)
Помош
Побарајте помош од сервис
Наострете го сечилото
Дадете го сечилото на преглед
Подмачкајте со спреј за подмачкување
Побарајте помош од сервис
Отстранување
Опремата, додатоците и пакувањето треба да се
рециклираат на еколошки начин.
Не фрлајте го уредот во ѓубре!
Само за земјите од ЕУ:
Според европската уредба 2012/19/EU за
стари електрични и електронски уреди и нивното
транспонирање во националното законодавство,
производите кои повеќе не се употребуваат мора да се
собираат одделно и да се рециклираат на еколошки
здрав начин.
Srpski
Sigurnosne napomene
Objašnjenje simbola
Pročitajte uputstvo za upotrebu.
Ne koristite proizvod po kiši ili ga izlažite kiši.
Isključite proizvod i izvucite mrežni utikač iz utičnice
pre obavljanja radova podešavanja, čišćenja ili
održavanja, ako je mrežni kabl zapetljan, prerezan ili
oštećen ili ako proizvod ostavljate bez nadzora.
Držite ruke podalje od noževa.
Opšta upozorenja za električne alate
Čitajte sva upozorenja i uputstva.
UPOZORENJE
Propusti kod pridržavanja
upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni
udar, požar i/ili teške povrede.
Čuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.
Pojam „električni alat" upotrebljen u upozorenjima odnosi se
na električne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na
električne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50