Download  Print this page

Svensk - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

48 | Svensk

Symptom
Mulig årsag
Hækkeklipper arbejder
Haveredskabets indvendige ledninger er beskadi-
med afbrydelser
get
Start-stop-kontakten er defekt
Motor går, knive be-
Intern fejl
væger sig ikke
Knive bliver varme
Knive er sløve
Kniv har hakker
For meget friktion på grund af manglende smøring Sprøjt over med smøreolie
For stor vibration/støj Haveredskab defekt
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse, rengøring og opbevaring
Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på
u
produktet.
Hold produktet rent for at kunne arbejde godt og sik-
u
kert.
Stil ikke andre genstande fra på haveredskabet.
Hold altid produktet og ventilationsåbningerne rene for at
kunne arbejde godt og sikkert.
Sprøjt aldrig vand på produktet.
Dyp aldrig produktet i vand.
Opbevar produktet et sikkert sted, som skal være tørt og
uden for børns rækkevidde.
Stil ikke andre genstande fra på produktet.
Sikr, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt, så det er
muligt at arbejde sikkert med produktet.
Kontrollér produktet og erstat for en sikkerheds skyld slidte
eller beskadigede dele.
Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af
Bosch.
Kundeservice og anvendelsesrådgivning
www.bosch-garden.com
Produktets 10‑cifrede varenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Produkter, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke produkterne ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!
F 016 L81 787 | (16.08.2019)
Afhjælpning
Kontakt serviceforhandleren
Kontakt serviceforhandleren
Kontakt serviceforhandleren
Få knivbjælke slebet
Få knivbjælke kontrolleret
Kontakt serviceforhandleren
Gælder kun i EU‑lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og dets implementering i national
lovgivning skal kasserede produkter indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Svensk
Säkerhetsanvisningar
Förklaring av symboler
Läs noga igenom driftinstruktionen.
Använd inte produkten i regn och utsätt den inte
heller för regn.
Koppla från produkten och dra stickproppen ur
nätuttaget innan du startar inställnings-, rengörings-
eller underhållsarbeten, om nätsladden är tilltrasslad,
kapad eller skadad eller när du lämnar produkten
utan uppsikt.
Håll händerna på betryggande avstånd från kniven.
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla
VARNING
säkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstår till följd av att
säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan
orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hänför sig till nätdrivna elverktyg (med
nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst. Ostädade
u
och mörka areor ökar olycksrisken.
Använd inte elverktyget i explosionsfarliga
u
omgivningar när det t.ex. finns brännbara vätskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antända dammet eller gaserna.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50