Download  Print this page

Hrvatski - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Tel.: +00 803931
Fax: +00 803931
Mail : servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si
Odlaganje
Odpadne izdelke, pribor in embalažo morate reciklirati v
skladu z varstvom okolja.
Izdelkov ne vrzite med gospodinjske odpadke!
Zgolj za države Evropske unije:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni
električni in elektronski opremi in njeni uresničitvi v
nacionalnem pravu je treba odslužene izdelke ločeno zbirati
ter okolju prijazno reciklirati.

Hrvatski

Sigurnosne napomene
Objašnjenje simbola
Pročitajte priručnik za uporabu.
Ne rabite proizvod na kiši ili ga izlažite kiši.
Isključite proizvod i izvucite mrežni utikač iz utičnice
prije obavljanja radova namještanja, čišćenja ili
održavanja, ako je mrežni kabel zapetljan, odsječen ili
oštećen ili kada ostavljate proizvod bez nadzora.
Držite šake dalje od noževa.
Opće upute za sigurnost za električne alate
Treba pročitati sve napomene o
UPOZORENJE
sigurnosti i upute. U slučaju
nepoštivanja napomena o sigurnosti i uputa može doći do
strujnog udara, požara i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću
primjenu.
Pojam „električni alat" u upozorenjima odnosi se na
električne alata s priključkom na električnu mrežu (s
mrežnim kabelom) i električne alate s napajanjem na
akumulatorsku bateriju (bez mrežnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
Održavajte radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.
u
Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati
nezgode.
Ne radite s električnim alatima u eksplozivnim
u
atmosferama, primjerice onima u kojima ima
zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
Tijekom upotrebe električnog alata djecu i druge
u
osobe držite podalje od mjesta rada. Svako odvraćanje
Bosch Power Tools
pozornosti može uzrokovati gubitak kontrole nad
uređajem.
Električna sigurnost
Priključni utikač električnog alata mora odgovarati
u
utičnici. Sve su preinake utikača zabranjene.
Nemojte upotrebljavati adapterske utikače zajedno sa
zaštitno uzemljenim električnim alatima. Utikač na
kojem nisu vršene preinake i odgovarajuća utičnica
smanjuju opasnost od strujnog udara.
Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao
u
što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Opasnost
od električnog udara je veća ako je vaše tijelo uzemljeno.
Električne alate držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje
u
vode u električni alat povećava opasnost od strujnog
udara.
Ne zloupotrebljavajte priključni kabel. Nikada
u
nemojte upotrebljavati priključni kabel za nošenje,
vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz
mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od
izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pomičnih dijelova
uređaja. Oštećen ili zapleten priključni kabel povećava
opasnost od strujnog udara.
Ako s električnim alatom radite na otvorenom,
u
upotrebljavajte isključivo produžni kabel prikladan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog kabela
prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od
strujnog udara.
Ako ne možete izbjeći upotrebu električnog alata u
u
vlažnoj okolini, upotrijebite diferencijalnu strujnu
zaštitnu sklopku. Primjenom diferencijalne strujne
zaštitne sklopke izbjegava se opasnost od strujnog udara.
Sigurnost ljudi
Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno
u
dok radite s električnim alatom. Nemojte
upotrebljavati alat ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod
upotrebe električnog alata može uzrokovati ozbiljne
ozljede.
Nosite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitne
u
naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je
maska za prašinu, zaštitna obuća s protukliznim
potplatom, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od
vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od
ozljeda.
Spriječite svako nehotično uključivanje uređaja. Prije
u
nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti
komplet baterija, provjerite je li električni alat
isključen. Ako kod nošenja električnog alata imate prst
na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno
napajanje, to može dovesti do nezgoda.
Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za
u
podešavanje ili ključ. Alat ili ključ koji se nalazi u
rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite
u
siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku
Hrvatski | 147
F 016 L81 787 | (16.08.2019)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50