Download  Print this page

Magyar - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

92 | Magyar

Údržba a servis
Údržba, čistenie a skladovanie
Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite
u
zástrčku náradia zo zásuvky.
Udržiavajte záhradné náradie vždy v čistote, aby ste
u
mohli pracovať kvalitne a bezpečne.
Neodkladajte na záhradné náradie žiadne ďalšie predmety.
Udržiavajte tento produkt a jeho vetracie štrbiny vždy v čis-
tote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.
Neostrekujte tento produkt nikdy vodou.
Neponárajte tento produkt nikdy do vody.
Skladujte produkt na bezpečnom a suchom mieste tak, aby
bolo mimo dosahu detí.
Neklaďte na záhradné náradie žiadne ďalšie predmety.
Postarajte sa o to, aby boli všetky matice, zavŕtané skrutky a
ostatné skrutky dobre utiahnuté, aby bol zaručená bezpečná
práca s výrobkom.
Kontrolujte pravidelne produkt a keď zistíte, že niektoré
súčiastky sú opotrebované alebo poškodené, preventívne
ich kvôli vlastnej bezpečnosti vymeňte.
Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné
súčiastky značky Bosch.
Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia
www.bosch-garden.com
V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných
súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10‑miestne vecné
číslo uvedené na typovom štítku výrobku.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja
alebo náhradné diely online.
Tel.: +421 2 48 703 800
Fax: +421 2 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch-pt.sk
Likvidácia
Výrobky, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zod-
povedajúcu ochrane životného prostredia.
Neodhadzujte náradie do komunálneho odpa-
du!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade
z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej trans-
pozície v národnom práve sa musia už nepoužiteľné výrobky
zbierať separovane a odovzdať ich na recykláciu v súlade
s ochranou životného prostredia.
F 016 L81 787 | (16.08.2019)
Magyar
Biztonsági előírások
Jelmagyarázat
Gondosan olvassa el az Üzemeltetési útmutatót.
Ne használja a terméket esőben és ne tegye ki az eső
hatásának.
Kapcsolja ki a terméket és húzza ki a hálózati csatla-
kozó dugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt a berendezé-
sen beállítási, tisztítási vagy karbantartási munkákat
végez, ha a kábel beakadt valahova, ha belevágtak a
kábelbe, vagy a kábel bármely módon megrongáló-
dott, vagy ha a terméket felügyelet nélkül hagyja.
Tartsa távol a késtől a kezeit.
Általános biztonsági előírások az elektromos
kéziszerszámokhoz
Olvassa el valamennyi biztonsági
FIGYELMEZ-
előírást és valamennyi utasítást.
TETÉS
A következőkben leírt előírások be-
tartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos
testi sérülésekhez vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg eze-
ket az előírásokat.
Az alább alkalmazott "elektromos kéziszerszám" fogalom a
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.
A munkaterület biztonsága
Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A
u
zsúfolt vagy sötét területeken gyakrabban következnek be
balesetek.
Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszé-
u
lyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok
vagy por van. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat
keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.
Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket, ha az
u
elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie
u
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel
ellátott készülékek esetében ne használjon csatlakozó
adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a
megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés koc-
kázatát.
Kerülje el a földelt felületekkel való érintkezést, mint
u
például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek. Az
áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste földelve van.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50