Download  Print this page

Nederlands - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

38 | Nederlands

separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecolo-
gica.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Verklaring van de symbolen
Lees de gebruiksaanwijzing.
Gebruik het product niet in de regen en laat het niet in
de regen liggen of staan.
Schakel het product uit en trek de netstekker uit het
stopcontact voordat u instellings-, reinigings- of on-
derhoudswerkzaamheden uitvoert, als het netsnoer
in de war geraakt, doorgesneden of beschadigd is, of
als u het product onbeheerd laat.
Houd uw handen uit de buurt van het mes.
Algemene waarschuwingen voor elektrische
gereedschappen
Lees alle waarschuwingen en alle
WAARSCHU-
aanwijzingen. Als de waarschuwin-
WING
gen en aanwijzingen niet worden op-
gevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig let-
sel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip "elektrisch ge-
reedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het elektriciteitsnet (met netsnoer) en op
elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu
(zonder netsnoer).
Veiligheid van de werkomgeving
Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
u
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
u
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
u
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
Elektrische veiligheid
De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
u
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
F 016 L81 787 | (16.08.2019)
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
u
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
op een elektrische schok, wanneer uw lichaam geaard is.
Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
u
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische ge-
reedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
u
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektrische schok.
Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
u
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.
Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
u
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.
Veiligheid van personen
Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
u
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
u
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.
Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het
u
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar heeft of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.
Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
u
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
u
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50