Download Print this page
Bosch Universal GrassCut 18-260 Original Instructions Manual

Bosch Universal GrassCut 18-260 Original Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

Advertisement

loading

Summary of Contents for Bosch Universal GrassCut 18-260

 • Page 3 a.c. ...
 • Page 13 Full Full...
 • Page 14 d.c.
 • Page 17 a.c. ...
 • Page 29 Full Full...
 • Page 30 d.c.
 • Page 33 a.c. ...
 • Page 45 Full Full...
 • Page 46 d.c.
 • Page 50  d.c.
 • Page 51 d.c.
 • Page 52 d.c. d.c.
 • Page 54    ...
 • Page 55   ...
 • Page 56 ...
 • Page 58  ...
 • Page 59 d.c.
 • Page 60 18 V LI 2,5 Ah 1 600 A00 5B0 (EU) 1 600 A01 1EJ (JP) F 016 800 178 18 V LI 4,0 Ah 1 600 A01 1T8 (EU) 1 600 A01 3F6 (AUS) 1 600 A01 32J (JP) F 016 800 462 18 V LI 6,0 Ah 1 600 A00 DD7 (EU) 1 600 A01 3F5 (AUS)
 • Page 61 Deklaracja zgodności UE Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczegól- nionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następują- cymi normami. Bosch Power Tools F 016 L81 804 | (13.02.2019)
 • Page 62 EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jär- gnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele Murutrimmer/muruser- Tootenumber nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega. vatrimmer F 016 L81 804 | (13.02.2019) Bosch Power Tools...
 • Page 63 šiuos standartus. žoliapjovė UniversalGrassCut 18 3 600 HC1 D.. 2006/42/EC 2014/30/EU UniversalGrassCut 3 600 HC1 E.. 2011/65/EU 18-26 2000/14/EC EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017 UniversalGrassCut EN 50636-2-91: 2014 18-260 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 50581:2012 Bosch Power Tools F 016 L81 804 | (13.02.2019)
 • Page 64 Ente incaricato: TÜV Rheinland InterCert Muszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt Felelosségu Társaság, Váci út 48/A-B., H-1132 Budapest, Country : Hungary, Notified Body number : 1008 Documentazione Tecnica presso: * 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 91 dB(A), onzekerheid K = 3 dB, gegarandeerd geluidsvermogensni- veau 94 dB(A) F 016 L81 804 | (13.02.2019) Bosch Power Tools...
 • Page 65 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 91 dB(A), niepewność K = 3 dB, gwarantowany poziom mocy akustycznej 94 dB(A) Przycinanie krawędzi: 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 92 dB(A), niepewność K = 3 dB, gwaranto- wany poziom mocy akustycznej 95 dB(A) Bosch Power Tools F 016 L81 804 | (13.02.2019)
 • Page 66 Сәйкестікті анықтау әдісі VI тіркелгісі бойынша. Өнім санаты: 33 Аталған жай: TÜV Rheinland InterCert Muszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt Felelosségu Társaság, Váci út 48/A-B., H-1132 Budapest, Country : Hungary, Notified Body number : 1008 Техникалық құжаттар: * F 016 L81 804 | (13.02.2019) Bosch Power Tools...
 • Page 67 Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: * 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase 91 dB(A), mõõtemääramatus K = 3 dB, garanteeritud helivõimsustase 94 dB(A) Servade trimmerdamine: 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase 92 dB(A), mõõtemääramatus K = 3 dB, garanteeri- tud helivõimsustase 95 dB(A) Bosch Power Tools F 016 L81 804 | (13.02.2019)
 • Page 68 * Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-STW, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Henk Becker Helmut Heinzelmann Chairman of Executive Head of Product Certification Management Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 07.02.2019 F 016 L81 804 | (13.02.2019) Bosch Power Tools...