Download  Print this page

Lietuvių K - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā,
lietošanai nederīgās elektriskās un elektroniskās ierīces
jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj otrreizējai pārstrādei
apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
Lietuvių k.
Saugos nuorodos
Simbolių paaiškinimas
Perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Nenaudokite gaminio, kai lyja, ir nepalikite jo lyjant
lauke.
Prieš pradėdami gaminio nustatymo, valymo ar tech-
ninės priežiūros darbus, jei susipainiojo, buvo pažeis-
tas ar perpjautas maitinimo laidas arba jei gaminį ke-
tinate palikti be priežiūros, jį išjunkite ir iš kištukinio
lizdo ištraukite kištuką.
Rankas laikykite toliau nuo peilių.
Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais
saugos nuorodos
Perskaitykite visas šias saugos
ĮSPĖJIMAS
nuorodas ir reikalavimus. Jei nepa-
isysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali
trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti
arba sužaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įra-
nkis" apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su
maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo
laido).
Darbo vietos saugumas
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkin-
u
ga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra
u
degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai gali
kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai
gali užsidegti.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti vai-
u
kams ir pašaliniams asmenims. Nukreipę dėmesį į kitus
asmenis galite nebesuvaldyti įrankio.
Elektrosauga
Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti
u
tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu nega-
lima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su
įžemintais elektriniais įrankiais. Originalūs kištukai, tik-
Bosch Power Tools
sliai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumažina
elektros smūgio pavojų.
Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų pavi-
u
ršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.
Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio
rizika.
Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės. Jei į
u
elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros
smūgio rizika.
Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį. Nene-
u
škite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite
ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo
ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveik-
tų karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštrios
detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba
susipynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik
u
tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko dar-
bams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilgina-
muosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti
u
drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugik-
lį. Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros
smūgio pavojus.
Žmonių sauga
Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką darote, ir dirb-
u
dami su elektriniu įrankiu vadovaukitės sveiku protu.
Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę
arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų.
Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali
tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis.
u
Būtinai dėvėkite apsauginius akinius. Naudojant asme-
ns apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę
kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, klausos ap-
saugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai
pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeis-
ti.
Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsi-
u
tiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elekt-
ros tinklo ir (arba) akumuliatoriaus, prieš pakeldami
ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu ne-
šdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba
prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjung-
tas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite re-
u
guliavimo įrankius arba veržlinius raktus. Besisuka-
nčioje elektrinio įrankio dalyje esantis darbo įrankis ar
raktas gali sužaloti.
Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėty-
u
je. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite
pusiausvyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami
pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį ne-
tikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių dra-
u
bužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pi-
Lietuvių k. | 163
F 016 L81 787 | (16.08.2019)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50