Download  Print this page

Slovenščina - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

142 | Slovenščina
Slovenščina
Varnostna navodila
Razlaga simbolov
Preberite si to navodilo za obratovanje.
Izdelka ne uporabljajte, ko dežuje in ga ne
izpostavljajte dežju.
Preden želite opraviti nastavitve ali vzdrževalna dela
na izdelku ali preden ga želite očistiti ali če se je
zamotal, prerezal ali poškodoval kabel oziroma v
primeru, da morate izdelek pustiti brez nadzora,
morate izdelek izklopiti in potegniti omrežni vtič iz
vtičnice.
Ne približujte se nožem.
Splošna varnostna navodila za električna orodja
Preberite vsa varnostna opozorila
OPOZORILO
in napotke. Neupoštevanje opozoril
in napotkov lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude
telesne poškodbe.
Vsa opozorila in napotke shranite za prihodnjo uporabo.
Pojem električno orodje v opozorilih se nanaša na električna
orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na
akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
Delovno mesto naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.
u
Nered in neosvetljena delovna mesta povečajo možnost
nezgod.
Električnega orodja ne uporabljajte v okolju, v
u
katerem lahko pride do eksplozij (prisotnost vnetljivih
tekočin, plinov ali prahu). Električna orodja povzročajo
iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali hlapi vnamejo.
Med uporabo električnega orodja poskrbite, da v
u
bližini ni otrok ali drugih oseb. Odvračanje pozornosti
lahko povzroči izgubo nadzora nad orodjem.
Električna varnost
Priključni vtič električnega orodja se mora prilegati
u
vtičnici. Spreminjanje vtiča na kakršen koli način ni
dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne
uporabljajte adapterskih vtičev. Nespremenjeni vtiči in
ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega
udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
u
površinami, kot so na primer cevi, grelci, hladilniki in
štedilniki. Tveganje električnega udara je večje, če je
vaše telo ozemljeno.
Prosimo, da orodje zavarujete pred dežjem ali vlago.
u
Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje za
električni udar.
F 016 L81 787 | (16.08.2019)
Kabel uporabljajte pravilno. Kabel zavarujte pred
u
vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se
deli. Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje
električnega udara.
Kadar uporabljate električno orodje na prostem,
u
uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so primerni
za delo na prostem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je
primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje za
električni udar.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
u
neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred
kvarnim tokom. Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje
tveganje električnega udara.
Osebna varnost
Bodite pozorni, pazite, kaj delate, in se dela z
u
električnim orodjem lotite z razumom. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni oziroma če ste
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek
nepazljivosti pri uporabi električnega orodja je lahko
vzrok za hude telesne poškodbe.
Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno
u
uporabljajte zaščito za oči. Z uporabo zaščitne opreme,
kot so protiprašna maska, varnostni čevlji, ki ne drsijo,
čelada ali zaščita za sluh, v ustreznih okoliščinah
zmanjšate nevarnost poškodb.
Preprečite nenameren vklop orodja. Pred
u
priključitvijo električnega orodja na električno
omrežje in/ali na akumulatorsko baterijo in pred
dviganjem ali nošenjem se prepričajte, da je
električno orodje izklopljeno. Če električno orodje
nosite in imate pri tem prst na stikalu ali pa orodje
napajate, ko je stikalo v položaju za vklop, lahko pride do
nesreče.
Odstranite vse ključe in izvijače za prilagajanje orodja,
u
preden orodje vklopite. Ključ ali izvijač, ki ga ne
odstranite z vrtečega se dela električnega orodja, lahko
povzroči telesne poškodbe.
Ne precenjujte svojih sposobnosti. Ves čas trdno
u
stojte in vzdržujte ravnovesje. S tem izboljšate nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Bodite primerno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil
u
ali nakita. Las, oblačil in rokavic ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi
lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele.
Če imate na voljo naprave za priklop sesalnika za prah
u
ali zbiralne posode, se prepričajte, da so te ustrezno
priključene. Uporaba sistema za zbiranje prahu lahko
zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.
Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
Električnega orodja ne preobremenjujte. Za delo
u
uporabite ustrezno električno orodje. Pravo električno
orodje bo delo opravilo bolje in varneje, in sicer s
hitrostjo, za katero je bilo zasnovano.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ga s stikalom
u
ne morete vklopiti in izklopiti. Vsako električno orodje,
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50