Download  Print this page

Norsk - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Symptom
Möjlig orsak
Häcksaxen går med
Trädgårdsredskapets inre kablar defekta
avbrott
Strömställaren defekt
Motorn går, knivarna
Internt fel
står stilla
Knivarna blir heta
Kniven är trubbig
Kniven har skåror i eggen
För hög friktion till följd av bristfällig smörjning
Kraftiga vibrationer/
Trädgårdsredskapet är defekt
buller
Underhåll och service
Underhåll, rengöring och lagring
Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen
u
ur nätuttaget.
Håll trädgårdsredskapet rent för bra och säkert
u
arbete.
Ställ inte upp andra föremål på trädgårdsredskapet.
Håll produkten och dess ventilationsöppningar rena för bra
och säkert arbete.
Spruta inte vatten på produkten.
Doppa inte produkten i vatten.
Lagra produkten på ett säkert och torrt ställe utom räckhåll
för barn.
Ställ inte upp andra föremål på produkten.
Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt fast
för att möjliggöra tryggt arbete med produkten.
Kontrollera produkten och byt av säkerhetsskäl ut förslitna
och skadade delar.
Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
Kundtjänst och applikationsrådgivning
www.bosch-garden.com
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar
ovillkorligen det 10‑siffriga produktnumret som finns på
produktens typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Produkter, tillbehör och förpackning ska omhändertas på
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte produkter i hushållsavfall!
Endast för EU‑länder:
Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
Bosch Power Tools
Åtgärd
Uppsök kundservicen
Uppsök kundservicen
Uppsök kundservicen
Låt knivsvärdet slipas
Låt kontrollera knivsvärdet
Spreja med smörjolja
Uppsök kundservicen
utrustning och dess tillämning i nationell lag ska förbrukade
aggregat sorteras och återvinnas separat och miljövänligt.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon
Forklaring av symbolene
Les gjennom denne driftsinstruksen.
Ikke bruk produktet i regnvær eller la det stå ute i
regnvær.
Slå av produktet og trekk nettstøpselet ut av
stikkontakten, før du foretar innstillinger, rengjøring
eller vedlikeholdsarbeider, hvis kabelen er blitt
floket, kuttet over eller skadet, eller hvis du lar
produktet være uten oppsyn.
Hold dine hender unna kniven.
Generelle advarsler om elektroverktøy
Les alle advarslene og
ADVARSEL
anvisningene. Feil ved
overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger
kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktøy" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktøy eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktøy.
Sikkerhet på arbeidsplassen
Sørg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
u
har god belysning. Rot eller dårlig lys innebærer stor fare
for uhell.
Bruk ikke elektroverktøy i eksplosjonsfarlige
u
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy lager gnister
som kan antenne støv eller damp.
Norsk | 53
F 016 L81 787 | (16.08.2019)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50